Overzicht toelagen

 • referentie
  BaO/2002/04
 • publicatiedatum
  26/02/2002
 • datum laatste wijziging
  22/04/2014
 • opheffing
  Omzendbrief van 17/12/1998 met referentie BaO/98/10
 • contactpersoon
 • contactpersoon
  of bij de contactpersoon in de desbetreffende thematische omzendbrief,
 • Deze omzendbrief wil een overzicht geven van de verschillende subsidies en toelagen die door het departement Onderwijs, administratie basisonderwijs worden uitbetaald aan het gewoon en/of buitengewoon gefinancierd en/of gesubsidieerd basisonderwijs
 • De administratie basisonderwijs betaalt 7 verschillende toelagen per jaar: 1.Het werkingsbudget; 2.De toelage voor geïntegreerd onderwijs; 3.De toelage voor kinderen met ouders zonder vaste verblijfplaats; 4.De toelage voor nascholing; 5.De toelage voor de vervoerskosten onderwijs aan huis; 6.De toelage voor anderstalige nieuwkomers; 7.De toelage voor ICT-Coördinatie
 • De eerste drie (werkingsbudget, de toelage voor geïntegreerd onderwijs, de toelage voor kinderen met ouders zonder vaste verblijfplaats) worden door de administratie basisonderwijs enkel uitbetaald aan het gesubsidieerd basisonderwijs
 • De toelage voor nascholing, de toelage voor de vervoerskosten onderwijs aan huis, de toelage voor anderstalige nieuwkomers en de toelage voor ICT-coördinatie worden door de administratie basisonderwijs uitbetaald aan het gefinancierd en het gesubsidieerd basisonderwijs
 • De toelage voor vervoerskosten en de fietsvergoeding wordt uitbetaald door de administratie ondersteuning, afdeling personeel, logistiek en boekhouding. Voor vragen hierover dient u contact op te nemen met philip.rousselle@ond.vlaanderen.be
 • De administratie basisonderwijs wijst op het grote belang van het tijdig indienen van de aanvraagformulieren. Aanvragen die het departement bereiken na de opgelegde datum worden door het Rekenhof niet in aanmerking genomen, m.a.w. het Rekenhof weigert in dat geval het visum voor de uitbetaling

1. Een overzicht van de verschillende toelages die door de administratie basisonderwijs worden uitbetaald.

1.1. Gefinancierd onderwijs.

Voor het gefinancierd basisonderwijs vormen het werkingsbudget, de toelage voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats en de toelage voor geïntegreerd onderwijs een onderdeel van de werkingsmiddelen van de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs. Het bedrag per scholengroep wordt bepaald door het Gemeenschapsonderwijs, op basis van criteria die door de Raad zijn bepaald. Deze werkingsmiddelen worden gestort in drie gelijke schijven, respectievelijk in januari, mei en september.

1.2. Gesubsidieerd gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

1.2.1. Het werkingsbudget.

a) Reglementaire basis.

b) Omschrijving en uitbetaling.

 • - Ieder jaar ontvangen de schoolbesturen een werkingsbudget dat ze moeten aanwenden voor de werking, uitrusting, het groot onderhoud van hun scholen, voor het werken aan rationeel energieverbruik in hun scholen en voor de kosteloze verstrekking van leerboeken en schoolbehoeften van de leerlingen.
 • - Het werkingsbudget wordt uitbetaald in twee schijven: een voorschot in januari en een saldo in juni. Het bedrag per school is afhankelijk van het aantal regelmatige leerlingen naar gelang het geval op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar of op basis van het aantal regelmatige leerlingen op de eerste schooldag van oktober van het lopende schooljaar.
 • - De schoolbesturen moeten geen formaliteiten vervullen voor het verkrijgen van het werkingsbudget, ze ontvangen de middelen automatisch.
 • - In het werkingsbudget voor het gesubsidieerd vrij onderwijs is, in uitvoering van CAO VI, een bedrag opgenomen voor de betaling van de loonsverhoging van het arbeiderspersoneel.

1.3. De toelage voor geïntegreerd onderwijs.

1.4.

a) Reglementaire basis.

b) Omschrijving en uitbetaling.

 • - De integratietoelage is één van de vormen van additionele hulp die worden verstrekt in het kader van het geïntegreerd onderwijs. Met deze integratietoelage kunnen o.a. de verplaatsingen van de personeelsleden van de school voor buitengewoon onderwijs naar de school voor gewoon onderwijs betaald worden.
 • - Voor de berekening van de additionele hulp worden de regelmatige leerlingen van het geïntegreerd onderwijs in aanmerking genomen op de eerste schooldag van oktober.
 • - De uitbetaling van de integratietoelage gebeurt in één schijf, eind juni.
 • - Om recht te hebben op deze toelage dient het "aangifteformulier geïntegreerd onderwijs" correct ingevuld, naar de administratie basisonderwijs te worden gezonden, tegen uiterlijk 8 oktober van het lopende schooljaar.

1.5. De toelage voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats.

1.5.1. Reglementaire basis.

 • - Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 27§ 4, tweede lid.

1.5.2. Omschrijving en uitbetaling.

 • - De gemeenschapsbijdrage is een bijdrage in het kostgeld van leerplichtige leerlingen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben (kinderen van schippers en van foorreizigers). De gemeenschapsbijdrage wordt uitbetaald op het einde van het schooljaar.
 • - Om recht te hebben op deze toelage moeten de schoolbesturen/inrichtende machten van de erkende tehuizen en van de andere internaten waar deze kinderen verblijven, een lijst indienen van de leerplichtige leerlingen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben en die op 1 februari van het lopende schooljaar in het internaat verblijven.
 • - Deze lijst dient vóór 1 maart van het lopende schooljaar aan de inspectie basisonderwijs te worden gestuurd.
 • - OPGELET: vanaf het schooljaar 2004 - 2005 zal de verificatie deze taak overnemen van de inspectie. De formulieren dienen dan bezorgd te worden aan de verificateur i.p.v. aan de inspectie.

1.3. Gesubsidieerd en gefinancierd basisonderwijs.

1.6. De toelage voor nascholing.

1.6.1. Reglementaire basis.

1.6.2. Omschrijving en uitbetaling.

 • - Ieder jaar stelt de Vlaamse gemeenschap middelen ter beschikking aan de schoolbesturen. Deze middelen zijn bestemd voor de nascholing van het personeel van hun scholen.
 • - De middelen die jaarlijks beschikbaar zijn voor de nascholing zijn bij decreet vastgelegd. De uitbetaling gebeurt in 2 schijven: een voorschot van 60% eind februari en een saldo van 40% eind oktober (dit betekent dat deze uitbetaling gebeurt over 2 schooljaren). Het bedrag per school is afhankelijk van het aantal organieke ambten in die school op 1 februari van het voorgaande begrotingsjaar.
 • - De scholen moeten geen formaliteiten vervullen om de middelen voor nascholing te ontvangen.

1.7. De toelage voor de vervoerskosten onderwijs aan huis.

1.7.1. Reglementaire basis.

1.7.2. b) Omschrijving en uitbetaling.

1.7.2.1. 1. Tijdelijk onderwijs aan huis.

 • - Leerplichtige leerlingen die meer dan 21 dagen ononderbroken ziek zijn hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis, indien aan alle voorwaarden (aanvraagformulier ouders, toestemming arts) voldaan is.
 • - De leerkrachten die dit onderwijs aan huis verstrekken hebben recht op terugbetaling van de vervoerskosten voor een maximale afstand (afstand tussen de school en de woonplaats van het kind) van 10 km in het gewoon en 20 km in het buitengewoon onderwijs.
 • - Om recht te hebben op de terugbetaling van de vervoerskosten voor onderwijs aan huis, moet het aanvraagformulier "staat van reiskosten tijdelijk onderwijs aan huis" worden ingevuld en opgestuurd naar de administratie basisonderwijs, cel boekhouding, Koning Albert II-laan 15, lokaal 4 A 09, 1210 Brussel.

1.7.2.2. 2. Permanent onderwijs aan huis.

 • - Leerplichtige leerlingen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het buitengewoon lager onderwijs, maar voor wie het omwille van een handicap permanent onmogelijk is lager onderwijs te volgen op school, hebben recht op permanent onderwijs aan huis. Daartoe is wel een gunstig advies van de inspectie vereist.
 • - De reiskosten van het personeelslid dat het permanent onderwijs aan huis verstrekt, worden terugbetaald door het departement Onderwijs.

1.8. De toelage voor anderstalige nieuwkomers.

1.8.1. Reglementaire basis.

 • - Decreet basisonderwijs van 25 februari, artikel 67, §2.
 • - Besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998 zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 8 februari 2002.
 • - Omzendbrief BaO 2001/09 van 2 juli 2001

1.8.2. Omschrijving en uitbetaling.

 • - Scholen die op basis van het besluit van 17 juni 1997 zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2002 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, aanspraak kunnen maken op aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers krijgen per anderstalige nieuwkomer een toelage.
 • - Om recht te hebben op deze toelage dienen de scholen het BaO-6 formulier (http://edulex.vlaanderen.be/edulex/vademecu/jaarlinl/02-9-16/bao06.pdf) in te vullen en op te sturen naar de administratie basisonderwijs. Deze formulieren mogen gedurende het hele schooljaar opgestuurd worden naar de administratie basisonderwijs tot uiterlijk 31 mei van het lopende schooljaar.
 • - De toelage voor anderstalige nieuwkomers wordt in één schijf uitbetaald, nl. eind juni.

1.3.4. De toelage voor ICT-coördinatie.

a) Reglementaire basis.

- Het decreet betreffende het onderwijs XIV van 14 februari 2003 inzonderheid artikel X.52

- Het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003.

- Omzendbrief GD/2003/04 van 18/07/03.

b) Omschrijving en uitbetaling.

·De Vlaamse regering kent jaarlijks binnen het daartoe voorziene begrotingskrediet middelen toe voor ICT-coördinatie in het onderwijs.

·vanaf het schooljaar 2003-2004 heeft elke school voor basisonderwijs recht op middelen voor ICT op voorwaarde dat deze school toetreedt tot een samenwerkingsplatform of tot een scholengemeenschap.

·De werkingsmiddelen kunnen enkel gebruikt worden voor logistieke en materiële ondersteuning van de ICT-coördinator.