Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs

 • referentie
  PERS/2009/10
 • publicatiedatum
  24/09/2009
 • datum laatste wijziging
  23/08/2016
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009  betreffende de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de personeelsleden van het onderwijs
 • wettelijke basis
  Artikel 56 van het decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding
 • wettelijke basis
  Artikel 82 van het decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs
 • contact

Deze omzendbrief bevat alle richtlijnen m.b.t. een onbezoldigde dienstonderbreking nl. de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden die hierna afgekort als TBSPA wordt geciteerd.

In deze omzendbrief wordt het begrip inrichtende macht gehanteerd. Voor het basisonderwijs moet inrichtende macht steeds gelezen worden als schoolbestuur en voor het CLB en het volwassenenonderwijs als centrumbestuur. Voor de ambten van inspecteur en coördinerend inspecteur enerzijds en voor het ambt van inspecteur-adviseur en inspecteur-generaal anderzijds moet inrichtende macht worden gelezen als enerzijds de inspecteur-generaal en anderzijds de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, of zijn gemachtigde.

1. Op wie is deze omzendbrief van toepassing?

Deze omzendbrief geldt voor de vastbenoemde, tot de proeftijd toegelaten en tijdelijke:

1° personeelsleden, vermeld in artikel 2, §1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs

2° personeelsleden, vermeld in artikel 4, §1, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding

3° leden van de inspectie vermeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van het onderwijs

4° personeelsleden, vermeld in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken.

Opmerking

De bepalingen van deze omzendbrief zijn niet van toepassing op de personeelsleden van:

- het universitair onderwijs

- de hogescholen

- de Hogere Zeevaartschool.

De werknemers aangesteld op basis van een arbeidsovereenkomst (bv. CODO's, de werknemers binnen de sector Basiseducatie, ...) vallen integraal onder het toepassingsgebied van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978. De bepalingen van deze omzendbrief zijn dan ook op hen niet van toepassing.

2. Voorwaarden

De overheid legt geen voorwaarden meer op. De maatregelen gelden voor alle vastbenoemde personeelsleden en voor alle tijdelijke personeelsleden van bepaalde of doorlopende duur in een vacante of niet-vacante betrekking.

Voor de tijdelijk aangestelde personeelsleden gelden de bepalingen van deze omzendbrief enkel voor een afwezigheid die ligt binnen de periode van hun aanstelling.

3. De dienstonderbreking wordt genomen voor alle prestaties of voor een deel ervan

De TBSPA kan toegestaan worden voor al de prestaties of voor een gedeelte van de prestaties waarmee het personeelslid in de instelling, het centrum of de dienst belast is. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de prestaties waarvoor het personeelslid vast benoemd, tot de proeftijd toegelaten of tijdelijk aangesteld is. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen prestaties die als hoofdambt, bijbetrekking of als overwerk worden beschouwd. Het personeelslid mag in de instelling, het centrum of de dienst waar de TBSPA genomen wordt, het deel van de prestaties blijven uitoefenen waarvoor het geen TBSPA genomen heeft.

Het personeelslid blijft titularis van zijn betrekking

Tijdens de terbeschikkingstelling blijft het personeelslid, binnen de reglementaire bepalingen die ter zake op hem van toepassing zijn, titularis van de opdracht of van de opdrachten die hij uitoefende aan de vooravond van de terbeschikkingstelling.

4. Verzoeken en toestaan

Verzoek

De personeelsleden, vermeld in punt 1, die vast benoemd, tot de proeftijd toegelaten of tijdelijk aangesteld zijn, kunnen verzoeken om een TBSPA.

Toestaan

De TBSPA wordt toegestaan of geweigerd door:

- de inrichtende macht voor de personeelsleden, vermeld in punt 1, 1° en 2°

- de inspecteur-generaal voor de inspecteur en de coördinerend inspecteur

- de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, of zijn gemachtigde, voor de inspecteur-generaal en voor de personeelsleden vermeld in punt 1, 4°.

5. Aanvang, periode en einde

Aanvang

De TBSPA kan op elk moment ingaan. Er is geen vaste begindatum. Dit wordt in onderling overleg tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht geregeld.

Periode

De duur van elke periode TBSPA is niet vastgelegd en wordt, naargelang de noodwendigheid, dus eveneens in onderling overlegd tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht bepaald. Er is enkel een beperking op de maximumduur van de TBSPA. Dit wordt verder in punt 8 toegelicht.

Einde

Er is geen vaste einddatum. De TBSPA eindigt op de tussen het personeelslid en zijn/haar inrichtende macht overeengekomen dag. Bij wederzijds akkoord is het mogelijk de TBSPA voortijdig te beëindigen.

De TBSPA eindigt eveneens de dag na de termijn (zie punt 8) van de 60-ste maand.

BELANGRIJKE UITZONDERING

TBSPA aangevraagd van 1 september tot 30 juni

De TBSPA die door het personeelslid aangevraagd wordt en door de inrichtende macht wordt toegestaan voor de volledige periode van 1 september tot 30 juni wordt volgens de regelgeving geacht genomen te zijn tot 31 augustus (zie verder punt 8.3.2).

Dienstonderbrekingen die geen einde maken aan de TBSPA

Het ziekteverlof, het bevallingsverlof, de afwezigheid wegens arbeidsongeval, wegens ongeval op weg naar en van het werk, wegens beroepsziekte, de terbeschikkingstelling wegens ziekte, de afwezigheid wegens een bedreiging door een beroepsziekte en het verlof wegens moederschapsbescherming maken geen einde aan de TBSPA.

6. Prestaties tijdens de periode TBSPA

In het onderwijs

Een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk (opnieuw) opnemen. Dit kan al dan niet gebeuren volgens de reglementaire bepalingen die de administratieve en geldelijke stand regelen van de personeelsleden die opnieuw in actieve dienst treden; de zgn. “herindiensttreders”. Op 1 september 2009 is deze regeling grondig gewijzigd. Het overzicht van deze nieuwe bepalingen vindt u in de desbetreffende omzendbrief 13CC/IF/GDH van 6 oktober 2000.

Let op

Indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om opnieuw in actieve dienst te treden, moet aan de specifieke voorwaarden van dit stelsel voldaan zijn. Deze worden in punt 3.1. van de voormelde omzendbrief toegelicht. Het gebruik van dit stelsel is een mogelijkheid maar geen verplichting.

Buiten het onderwijs

Activiteiten buiten het onderwijs zijn toegelaten. De regelgeving betreffende TBSPA bevat dienaangaande geen verbodsbepalingen.

7. Wettelijke feestdagen, de weekends en de korte vakantieperiodes tussen twee perioden van terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

Deze regeling geldt vanaf 1 september 2007.

De wettelijke feestdagen, de weekends en de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie die, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk aansluiten aan een voorafgaande periode van TBSPA, en die een nieuwe periode van TBSPA onmiddellijk voorafgaan, worden eveneens als een periode van TBSPA beschouwd.

Voorbeeld 1

Een personeelslid geniet een TBSPA voor de periode van 1 februari 2010 tot en met 14 februari 2010 voor 10/20. De krokusvakantie loopt van 15 februari t/m 21 februari. Vanaf 22 februari wordt hem een TBSPA voor 20/20 toegestaan. De periode van 15 februari t/m 21 februari wordt eveneens als een periode TBSPA beschouwd voor 10/20.

Voorbeeld 2

Een personeelslid geniet een TBSPA van maandag 18 januari 2010 tot en met vrijdag 22 januari 2010 voor 20/20. Vanaf maandag 25 januari 2010 wordt hem een TBSPA voor 10/20 toegestaan. Het weekend (23 en 24 januari) wordt eveneens als een periode TBSPA beschouwd voor 20 /20.

Voorbeeld 3

Een personeelslid geniet een TBSPA voor de periode van 1 december 2009 tot en met 31 december 2009 voor 10/20. Vanaf 1 januari 2010 tot 31 maart 2010 wordt hem een TBSPA voor 5/20 toegestaan. De kerstvakantie loopt van 21 december tot en met 3 januari 2010. De periode van 1 december 2009 t/m 31 december 2009 wordt als een periode TBSPA beschouwd voor 10/20 en de periode vanaf 1 januari 2010 tot 31 maart 2010 wordt als een periode TBSPA beschouwd voor 5/20.

8. Duur - maximum 5 jaar of 60 maanden

De totale duur van de terbeschikkingstelling, in een keer of in verschillende keren genomen, mag tijdens de volledige loopbaan van het personeelslid niet meer bedragen dan zestig maanden, ongeacht of de terbeschikkingstelling werd verkregen voor al de uitgeoefende prestaties of voor een deel ervan.

8.1. Principes bij het berekenen van de maximum duur van 5 jaar of 60 maanden

Volledige dagen

De TBSPA wordt steeds met volledige kalenderdagen aangerekend met een minimum van één kalenderdag.

Voorbeeld 1

Een personeelslid geeft op dinsdag en woensdag enkel les in de voormiddag. Er wordt hem/haar voor deze twee dagen een TBSPA toegestaan. Er zullen twee kalenderdagen worden aangerekend.

Voorbeeld 2

Een personeelslid geeft op dinsdagvoormiddag 2 uur les en op dinsdagnamiddag 2 uur les. Hij/zij moet enkel afwezig zijn in de voormiddag en er wordt een TBSPA toegestaan. In de namiddag werkt hij/zij. Er zal één kalenderdag worden aangerekend.

Per persoon

De totale duur wordt berekend per personeelslid en niet per instelling, centrum of dienst.

Voorbeeld 1

Een personeelslid geeft op dinsdagvoormiddag les in school A en op dinsdagnamiddag les in school B (de scholen kunnen tot een verschillende inrichtende macht behoren).

Hij/zij moet enkel afwezig zijn in de voormiddag in school A en die inrichtende macht staat een TBSPA toe. In de namiddag werkt hij/zij in school B. Er zal één kalenderdag worden aangerekend.

Voorbeeld 2

Een personeelslid is in school A aangesteld voor 8/20 en in een school B voor 10/20. Hij neemt in school A een TBSPA van 1 oktober tot en met 15 oktober. Niettegenstaande het personeelslid in school B prestaties blijft uitoefenen, zullen 15 kalenderdagen worden aangerekend.

Maand /jaar

Voor de berekening van de maximumduur van 5 jaar of 60 maanden vormen dertig dagen één maand en vormen 360 dagen één jaar.

Voorbeeld

Een personeelslid genoot een TBSPA van 10 september 2009 tot en met 10 februari 2010.

Deze periode van 4 volledige maanden en 2 onvolledige maanden wordt als volgt geteld: 21+ 31 + 30 + 31 + 31 + 10 = 154 dagen of 5 maanden (= 150/30 dagen) en 4 dagen.

8.2. Berekening van de maximumduur voor de perioden voor 1 september 2009

Om de voormelde termijn van zestig maanden vast te stellen, worden de perioden van TBSPA die het personeelslid vóór 1 september 2009 heeft genoten vanaf 1 september 1982 mee in aanmerking genomen.

Let op - periodes in het hoger onderwijs

Indien aan het personeelslid vóór 1 september 2009 ook in het hoger onderwijs een periode TBSPA werd toegestaan, komen bij de berekening van de maximumduur enkel de periodes TBSPA genoten vóór 31 maart 2006 in aanmerking.

8.3. Berekening van de maximumduur tijdens de zomervakantie

8.3.1. Periodes TBSPA van minder dan 300 dagen aangevraagd in de periode van 1 september tot 30 juni

Het aantal tijdens de zomervakantie onbezoldigde kalenderdagen (zie verder punt 9) worden niet meegeteld om de duur te bepalen van de periode TBSPA waarop het personeelslid nog recht heeft. Alleen de effectief aangevraagde dagen in de periode van 1 september tot en met 30 juni worden aangerekend op het maximum recht van 60 maanden verlof.

8.3.2. Periodes TBSPA aangevraagd van 1 september tot 30 juni (300 dagen)

De TBSPA wordt beschouwd als zijnde door te lopen tot en met 31 augustus (zie punt 5). De dagen van de zomervakantie worden hier dus wel meegeteld bij de berekening met als resultaat 12 maanden of 360 dagen. Dit is een uitzondering op de algemene regel zoals bepaald onder punt 8.3.1. Per schooljaar worden er maar maximum 360 dagen aangerekend.

8.3.3. Periodes TBSPA aangevraagd van 1 september tot 31 augustus

Voor de berekening van het maximum recht op 60 maanden of 5 jaar terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden tellen de dagen van de zomervakantie wel mee als terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (= 12 maanden = 360 dagen). Per schooljaar worden er maar maximum 360 dagen aangerekend.

Voorbeeld

Een personeelslid genoot een TBSPA gedurende de volgende periodes :

1/9/1989 t/m 31/8/1992 = 3 jaar

1/9/2007 t/m 31/01/2008 = 153 dagen (30+31+30+31+31) of 5 maanden (150/30) en 3 dagen (de tijdens de zomervakantie onbezoldigde kalenderdagen worden niet meegerekend -verduidelijking zie punt 9)

1/9/2008 t/m 30/06/2009 = 1 jaar (TBSPA wordt beschouwd als zijnde door te lopen tot 31/8/2009)

Indien het personeelslid op 1 september 2009 opnieuw TBSPA wenst te nemen, resten (4 jaar en 153 al genoten) hem/haar nog 207 dagen (360 - 153).

8.4. Overschrijden van de maximumduur - drie toegelaten gevallen

Een overschrijding van de periode van zestig maanden is slechts in drie gevallen toegestaan:

1° het verlof van een personeelslid dat zijn beroepsloopbaan heeft onderbroken, maar geen recht heeft op een onderbrekingsuitkering, wordt ambtshalve omgezet in een TBSPA. Dit steunt op artikel 20, §3, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en wordt toegelicht in punt 10.4. van de omzendbrief PERS/2007/04 betreffende loopbaanonderbreking. In dat geval eindigt de TBSPA bij het verstrijken van de lopende periode waarvoor het personeelslid een verlof voor onderbreking van de beroepsloopbaan had aangevraagd;

2° het opvangverlof van een personeelslid wordt ambtshalve wordt omgezet in een TBSPA als bij de terugkeer uit het buitenland blijkt dat geen adoptie heeft plaatsgehad of als een procedure tot intrafamiliale adoptie niet leidt tot een effectieve adoptie. Dit steunt op artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 1994 betreffende het opvangverlof voor de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra met het oog op adoptie en pleegvoogdij. In dat geval eindigt de TBSPA bij het verstrijken van de periode waarvoor het personeelslid het opvangverlof had aangevraagd;

3° een personeelslid maakt gebruik van de overgangsmaatregelen. Dit steunt op hoofdstuk 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2000 betreffende de volledige TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen voor personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding en wordt toegelicht in punt 3.7. van de omzendbrief PERS/2002/03 betreffende de volledige TBSPA voorafgaand aan het rustpensioen.

9. Bezoldiging

9.1. Geen recht op salaris tijdens de periode van TBSPA

Tijdens de periode TBSPA heeft het personeelslid voor de prestatie of prestaties waarvoor het ter beschikking gesteld is, geen recht op salaris, salaristoelage, wachtgeld of wachtgeldtoelage.

9.2. Vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie

9.2.1. Vastbenoemde personeelsleden, tot de proeftijd toegelaten personeelsleden en tijdelijke personeelsleden zonder uitgestelde bezoldiging

Een TBSPA die het personeelslid genoten heeft tijdens het schooljaar of dienstjaar, heeft tot gevolg dat in de zomervakantie van dat schooljaar of dienstjaar een aantal kalenderdagen niet worden bezoldigd.

De huidige regeling met betrekking tot de vermindering van het salaris in de zomervakantie wordt uitgebreid tot een aantal andere ambten . Deze aanpassing gaat in op 1 september 2016.

Vanaf 1 september 201 6 geldt de volgende regeling.

Om dit aantal kalenderdagen waarvoor een vermindering van het salaris in de zomervakantie wordt doorgevoerd, te berekenen:

1° worden alle kalenderdagen genoten TBSPA opgeteld met een maximum van driehonderd dagen per schooljaar of dienstjaar;

2° wordt het resultaat met 0,2 vermenigvuldigd;

3° wordt het resultaat naar de lagere eenheid afgerond.

Deze regeling is niet van toepassing op de volgende personeelsleden :

- de personeelsleden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel;

- de personeelsleden van de categorie van het administratief personeel van de medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs, van de semi-internaten of van de tehuizen voor kinderen wier ouders geen vaste verblijfplaats hebben;

- de personeelsleden aangesteld in het ambt van coördinerend inspecteur of van inspecteur-generaal;

- de personeelsleden van de internaten met permanente openstelling;

- de personeelsleden van het tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het kader van de hulp- en bijstandsregeling.

Met “zomervakantie” wordt bedoeld de periode van 1 juli tot 31 augustus.

De vermindering van het salaris wordt doorgevoerd in voormelde periode.

De periode van vermindering van het salaris is op het loopbaanoverzicht zichtbaar onder de benaming ‘ TBSPA ’ vermindering bezoldiging zomervakantie ’. Deze periode komt in aanmerking voor de geldelijke en sociale anciënniteit.

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt deze regel verduidelijkt.

Belangrijk

De vermindering van het salaris wordt eerst toegepast op de maand juli en - zo nodig - vervolgens op de maand augustus (zie voorbeeld 2 hierna).

Voorbeeld 1

Een vastbenoemde leraar neemt tijdens het schooljaar 201 6 - 201 7 een TBSPA van 1 september 201 6 tot en met 6 januari 201 7 .

Het aantal kalenderdagen TBSPA bedraagt: 30 + 31 + 30 + 31 + 6 = 128 kalenderdagen. Het aantal kalenderdagen die ingevolge de TBSPA tijdens de zomervakantie niet mogen worden bezoldigd, is gelijk aan 128 x 0,2 = 25,6 of afgerond naar de lagere eenheid 25 kalenderdagen. Met andere woorden het personeelslid ontvangt in de vakantieperiode voor 25 kalenderdagen geen salaris.

Aangezien dit personeelslid aan 30 dagen per maand wordt betaald (betaling in dertigsten), ontvangt hij voor de maand juli voor 30 – 25 = 5 kalenderdagen een salaris.

Voorbeeld 2

Een administratief medewerker ( tijdelijk personeelslid z onder uitgestelde bezoldiging) neemt tijdens het schooljaar 201 6 - 201 7 een TBSPA van 1 september 201 6 tot en met 9 april 201 7 .

Het aantal kalenderdagen TBSPA bedraagt: 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 2 8 + 31 + 9 = 221 kalenderdagen. Het aantal kalenderdagen die ingevolge de TBSPA tijdens de zomervakantie niet mogen worden bezoldigd, is gelijk aan 22 1 x 0,2 = 44, 2 of afgerond naar de lagere eenheid 44 kalenderdagen. Met andere woorden het personeelslid ontvangt in de vakantieperiode voor 44 kalenderdagen geen salaris.

Tijdens de maand juli zal het personeelslid niet worden bezoldigd.

Rest nog voor de maand augustus: 44 – 30 = 14 onbezoldigde kalenderdagen.

Aangezien dit personeelslid aan 30 dagen per maand wordt betaald (betaling in dertigsten), ontvangt hij voor de maand augustus voor 30 – 14 = 16 kalenderdagen een salaris.

Voorbeeld 3

Een vastbenoemd directeur neemt tijdens het schooljaar 2016 - 2017 een TBSPA van 1 oktober 2016 tot en met 15 januari 2017.

Het aantal kalenderdagen TBSPA bedraagt: 31 + 30 + 31 + 15 = 107 kalenderdagen. Het aantal kalenderdagen die ingevolge de TBSPA tijdens de zomervakantie niet mogen worden bezoldigd, is gelijk aan 107 x 0,2 = 21,4 of afgerond naar de lagere eenheid 21 kalenderdagen. Met andere woorden het personeelslid ontvangt in de vakantieperiode voor 21 kalenderdagen geen salaris.

Aangezien dit personeelslid aan 30 dagen per maand wordt betaald (betaling in dertigsten), ontvangt hij voor de maand juli slechts voor 30 – 21 = 9 kalenderdagen een salaris.

9.2.2. Tijdelijke personeelsleden met uitgestelde bezoldiging

De uitgestelde bezoldiging die tijdens de maanden juli en augustus wordt uitgekeerd aan tijdelijke personeelsleden en die tijdens het schooljaar een TBSPA hebben genoten, wordt in evenredige mate verminderd.

De berekening van de evenredige vermindering gebeurt volgens dezelfde principes als vermeld in punt 9.2.1.

10. Geldelijke anciënniteit

10.1. Algemeen principe

De periode TBSPA telt niet mee voor de geldelijke anciënniteit. Indien het personeelslid slechts voor een deel van zijn opdrachten in de stand TBSPA is en de andere opdrachten gedurende die periode blijft uitoefenen, telt deze periode wel mee voor de geldelijke anciënniteit.

Voorbeeld

Een vastbenoemd personeelslid genoot voor al zijn opdrachten een TBSPA van 15 september tot en met 15 oktober. De in aanmerking komende diensten worden berekend per kalendermaand; diegene welke geen volle maand bedragen worden niet meegeteld (toepassing artikel 20 van het koninklijk besluit van 15 april 1958). De maanden september en oktober worden niet als geldelijke anciënniteit geteld.

Indien aan dit personeelslid slechts voor een deel van zijn opdracht van 15 september tot en met 15 oktober een TBSPA werd toegekend en het daarnaast nog voor een deel effectief prestaties blijft uitoefenen, komen de maanden september en oktober wel in aanmerking.

10.2. Toepassing tijdens de zomervakantie

Deze toepassing geldt vanaf 1 september 2007.

De onbezoldigde dagen in de zomervakantie hebben geen invloed op de berekening van de geldelijke anciënniteit.

Voorbeeld

Een personeelslid genoot een TBSPA van 15 september tot en met 15 oktober. Deze maanden tellen niet mee bij de berekening. Als gevolg van deze periode TBSPA zullen er ook tijdens de zomervakantie een aantal dagen van de maand juli niet bezoldigd worden (zie punt 9 hiervoor). Niettemin telt de maand juli toch volledig mee voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

BELANGRIJKE UITZONDERING HIEROP

De TBSPA toegekend voor een volledig schooljaar of dienstjaar eindigt steeds - zie hiervoor - bij het einde van dat schooljaar of dienstjaar, de zomervakantie inbegrepen. In dit geval zal er voor de berekening van de geldelijke anciënniteit dus 1 jaar niet meegerekend worden.

11. Administratieve stand

Tijdens de periode van TBSPA

Tijdens de TBSPA staat het personeelslid in de administratieve stand “terbeschikkingstelling”.

Overschrijden van de maximumduur van 5 jaar of 60 maanden

Tijdens de periode waarin de TBSPA de termijn van zestig maanden overschrijdt, is het personeelslid voor de niet verrichte prestaties ongewettigd afwezig. De ongewettigde afwezigheid plaatst het personeelslid ambtshalve in de administratieve stand non-activiteit.

12. Kan het personeelslid vervangen worden?

Afwezigheid van ten minste tien aaneensluitende werkdagen omwille van TBSPA

Een personeelslid dat een TBSPA geniet, kan vervangen worden indien de afwezigheid ten minste 10 aaneensluitende werkdagen bedraagt.

Afwezigheid van minder dan tien werkdagen omwille van TBSPA

Indien de afwezigheid minder dan 10 werkdagen bedraagt, is vervanging enkel mogelijk:

- in een school of in een vestigingsplaats van een school

 • in het gewoon basisonderwijs: indien u in een vestigingsplaats per onderwijsniveau minder dan 72 lestijden inricht in het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer;
 • in het buitengewoon basisonderwijs: indien u in een vestigingsplaats per onderwijsniveau minder dan 66 lestijden inricht in het ambt van onderwijzer ASV of kleuteronderwijzer ASV.

- in alle onderwijsniveaus voor het bevorderingsambt van directeur;

- in het basisonderwijs op grond van de vervangingseenheden voor korte afwezigheden (omzendbrief PERS/2005/23).

13. Mededeling aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

Melding terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

Opsturen van RL-1 - gebeurteniscode 23098.

Een terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden is een opdrachtgebonden dienstonderbreking die geldt voor de volledige opdracht of voor een deel van de opdracht van het personeelslid en wordt opgezonden met een RL-1. Een opdrachtgebonden dienstonderbreking wordt steeds samen met de opdracht in één bericht opgezonden.

Voorbeeld

Een vastbenoemd onderwijzer voor 24 u neemt een TBSPA voor 24 u voor de periode van 1-9-2009 tot 31-08-2010. Dit wordt als volgt elektronisch doorgegeven:

RL-1 onderwijzer ato 4 voor 24 u met als geldigheidsdatum van het bericht 1-9-2009 en als einddatum van de opdracht 31-12-2999 waarvoor 24 u dienstonderbreking 098 met als einddatum van de TBSPA 31-8-2010.

De TBSPA zal automatisch stoppen op 1-9-2010. De vastbenoemde opdracht blijft geldig.