Ambtshalve en individuele concordanties met ingang van 1 september 2010 in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs in opleidingen waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedgekeurd heeft

 • referentie
  VWO/2010/02 (cvo)
 • publicatiedatum
  17/05/2010
 • datum laatste wijziging
  23/01/2019
 • wettelijke basis
  Wettelijke basis: Besluit van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie
 • wettelijke basis
  Wettelijke basis: Besluit van 19 maart 2010 betreffende de individuele concordantie in het secundair volwassenenonderwijs
 • Met ingang van 1 september 2010 wordt de personeelsregelgeving in de opleidingen, waarvoor de Vlaamse Regering een definitief modulair opleidingsprofiel goedgekeurd heeft, afgestemd op de modulaire organisatie. Om de overgang van een organisatie op basis van vakken naar een organisatie op basis van opleidingen of modules in goede banen te leiden, worden voor de leraren secundair volwassenenonderwijs ambtshalve concordanties en eventueel ook individuele concordanties voorzien. Deze omzendbrief licht de kenmerken toe van beide soorten concordantie en somt de gevolgen ervan op. Deze omzendbrief legt uit wie voor een individuele concordantie in aanmerking komt en welke beroepsmogelijkheden er zijn. Als bijlage zijn de toegelaten ambtshalve concordanties en individuele concordanties toegevoegd, evenals de formulieren die ingezonden moeten worden om de individuele concordanties te melden of om een bezwaarschrift in te dienen. Vanaf 1 september 2019 worden opnieuw een aantal opleidingen hervormd, zodat vanaf die datum een ambtshalve concordantie voorzien wordt van de opleiding tegelzetter naar de opleiding vloerder-tegelzetter.

1. Inleiding

In het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs is definitief gekozen om het volwassenenonderwijs modulair te organiseren. Deze keuze heeft heel wat consequenties voor de personeelsleden. Immers, in de tot nu toe gehanteerde regelgeving stond het begrip “vak” met de daaraan gekoppelde bekwaamheidsbewijzen centraal om de rechten en plichten van een personeelslid en van de inrichtende macht te bepalen (bv. bepalen van het recht op tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vacantverklaring met het oog op vaste benoeming, recht op vaste benoeming, vaststellen van een salarisschaal, ...). In de opleidingen waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedgekeurd heeft, wordt vanaf 1 september 2010 niet langer het begrip “vak” centraal als ankerpunt geplaatst, maar wel de begrippen “opleiding” en “module”.

Als de overheid opheffingen of wijzigingen doorvoert in bestaande structuren (personeelscategorieën, ambten, vakken, opleidingen), heeft dit meestal invloed op personeelsleden en op de inrichtende machten die betrokken zijn bij een dergelijke maatregel. Bij elke verandering is het dan ook de taak van de overheid om te bepalen in welke mate de rechten en plichten van alle betrokken partijen gegarandeerd worden. Deze garanties bieden we via een mechanisme van concordanties en overgangsmaatregelen.

In deze omzendbrief wordt verder ingegaan op de ambtshalve en individuele concordanties die we voorzien voor de leraren secundair volwassenenonderwijs. Gezien enkel in opleidingen waarvoor de Vlaamse Regering een opleidingsprofiel goedgekeurd heeft, de begrippen “opleiding” en “module” als centraal ankerpunt genomen worden, is deze omzendbrief enkel van toepassing op personeelsleden die op 1 september 2010 of na 1 september 2010 tewerkgesteld zijn in zo een definitief modulaire opleiding.

...

Voor de ambtshalve concordanties die voorzien worden voor de andere ambten in het secundair volwassenenonderwijs en in het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding, raadpleegt u de omzendbrief 'De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs'.

2. Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is ALLEEN van toepassing op de leraar secundair volwassenenonderwijs, tewerkgesteld in een opleiding die modulair georganiseerd wordt op basis van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel.

3. Ambtshalve concordantie en individuele concordantie

Binnen de concordantie worden twee types onderscheiden, namelijk enerzijds ambtshalve concordantie en anderzijds individuele concordantie.

Bij een ambtshalve concordantie wordt de overdracht van de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan een vak, opleiding of module automatisch overgedragen naar een (andere) opleiding of module. Het gaat hier om een ingreep die de administratie centraal uitvoert voor iedereen die rechten en plichten heeft voor een bepaald vak. In bijlage 1 bij deze omzendbrief vindt u het overzicht van de ambtshalve concordanties die de administratie zal uitvoeren. De ambtshalve concordanties zijn een én-én verhaal: elke regel die in bijlage 1 opgenomen is, geldt voor de betrokken personeelsleden.

Voorbeeld:

Een personeelslid heeft prestaties geleverd in de opleidingen Nederlands tweede taal richtgraad 2 en 3. De opdracht van het personeelslid werd gelijkgesteld met het algemeen vak (AV) Nederlands tweede taal. Het vak AV Nederlands tweede taal krijgt een ambtshalve concordantie en het personeelslid krijgt aldus een ambtshalve concordantie toegekend naar de opleidingen Latijns schrift richtgraad 1, NT2 professioneel bedrijfsgericht richtgraad 2 en richtgraad 3, NT2 professioneel gids/reisleider richtgraad 3, NT2 professioneel juridisch richtgraad 3 en richtgraad 4, NT2 richtgraden 1, 2, 3 en 4, NT2 richtgraden 1 en 2 verkort en NT2 richtgraad 1 verlengd.

Bij een individuele concordantie wordt de overdracht van de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan een vak, opleiding of module naar een (andere) opleiding of module per individueel personeelslid bepaald. Dat kan dus betekenen dat sommige personeelsleden helemaal geen individuele concordantie zullen (moeten) toegekend krijgen, andere personeelsleden misschien één individuele concordantie en nog andere personeelsleden meerdere individuele concordanties. In bijlage 2 bij deze omzendbrief vindt u het overzicht van de individuele concordanties die mogelijk zijn vanaf 1 september 2010. Individuele concordantie is dus in eerste instantie iets wat eventueel kan, maar niet per se hoeft.

4. Gevolgen van ambtshalve concordantie of individuele concordantie

Beide types concordantie hebben dezelfde gevolgen voor de personeelsleden. Concreet regelt de concordantie de volgende overdrachten van rechten en plichten:

1. Indien dit van toepassing is, wordt wie zich kandidaat gesteld had voor een tijdelijke aanstelling in een bepaald vak, bepaalde opleiding of bepaalde module, geacht zich kandidaat te hebben gesteld voor een tijdelijke aanstelling in de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

2. Wie in een vak, opleiding of module diensten gepresteerd heeft, wordt geacht ook die diensten te hebben gepresteerd in de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

3. Wie zich kandidaat gesteld had voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een bepaald vak, bepaalde opleiding of bepaalde module, wordt geacht zich kandidaat te hebben gesteld voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

4. Wie het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur verworven had voor een bepaald vak, een bepaalde opleiding of bepaalde module, heeft ook het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur verworven voor de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

5. Wie een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur had voor een bepaald vak, een bepaalde opleiding of bepaalde module, heeft ook een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur voor de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

6. De vacantverklaring en de kandidaatstelling die iemand gedaan heeft met het oog op een vaste benoeming in een bepaald vak, een bepaalde opleiding of bepaalde module, worden geacht gebeurd te zijn in de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

7. Wie vast benoemd is voor een bepaald vak, een bepaalde opleiding of bepaalde module, is ook vast benoemd voor de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

8. Indien dit van toepassing is, worden de vacantverklaring en de kandidaatstelling die iemand gedaan heeft met het oog op mutatie naar een bepaald vak, een bepaalde opleiding of bepaalde module, geacht gebeurd te zijn in de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

9. Wie terbeschikking gesteld was wegens ontstentenis van betrekking in een bepaald vak, een bepaalde opleiding of bepaalde module, is ook terbeschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking in de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

10. Wie gereaffecteerd of wedertewerkgesteld was in een bepaald vak, een bepaalde opleiding of bepaalde module, is ook gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

11. Wie nuttige ervaring erkend gekregen had voor een bepaald vak, een bepaalde opleiding of bepaalde module, krijgt die nuttige ervaring ook erkend voor de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s);

12. Wie ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 betreffende de omzetting van de Europese richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie, een conformiteitsattest gekregen had voor een bepaald vak, een bepaalde opleiding of bepaalde module, wordt geacht dit conformiteitsattest ook te hebben gekregen voor de vanuit dat vak of de vanuit die opleiding of die module geconcordeerde opleiding(en) of module(s).

....

Voor de personeelsleden voor wie dit daarenboven nodig is, worden overgangsmaatregelen inzake het bekwaamheidsbewijs (OM/VE of OM/VO) en inzake de salarisschaal voorzien. Meer informatie daarover vindt u in de omzendbrief 'Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs’ (aandachtspunten huidig schooljaar) of via deze link voor de aandachtspunten van vorige schooljaren (o.a. specifieke overgangsmaatregelen voor de studiegebieden algemene vorming, NT2 en talen).

5. Te ondernemen acties met het oog op 1 september 2010

5.1. Ambtshalve concordanties

Voor de ambtshalve concordanties hoeft het centrumbestuur geen acties te ondernemen. De afdeling Volwassenenonderwijs zal immers alle ambtshalve concordanties, zoals die in bijlage 1 bij deze omzendbrief, opgenomen zijn, zelf verwerken.

Belangrijk hierbij is dat de betrokken personeelsleden niet per se op 1 september 2010 in dienst moeten zijn in een definitief modulaire opleiding om de ambtshalve concordantie toegekend te krijgen. Wie bv. gedurende de maanden september tot en met december 2010 in een lineaire of voorlopig modulaire opleiding aan de slag is en pas na de kerstvakantie een opdracht in een definitief modulaire opleiding opneemt, krijgt ook de ambtshalve concordantie toegekend. Ook tijdelijke personeelsleden die bv. een opdracht vervuld hebben in april 2009 en pas terug in dienst komen in april 2011, krijgen de ambtshalve concordantie toegekend. De ambtshalve concordantie zal als het ware in de tussenperiode “slapend” in het dossier van de betrokken personeelsleden aanwezig zijn en bij het opnemen van een effectieve opdracht in een definitief modulaire opleiding in werking gesteld worden.

5.2. Individuele concordanties

Gezien de individuele concordanties lokaal, per individueel personeelslid vast te stellen zijn, is het noodzakelijk dat het centrumbestuur een aantal stappen onderneemt, waaronder vast stellen wie welke individuele concordanties krijgt en deze informatie aan het werkstation bezorgen. Elke individuele concordantie is persoongebonden en eenmalig.

5.2.1. Voorwaarden voor een individuele concordantie

5.2.1.1. Ten aanzien van de opleidingen

Zoals hierboven al vermeld, kunnen enkel die individuele concordanties toegekend worden die opgenomen zijn in bijlage 2 bij deze omzendbrief. Individuele concordanties die afwijken van deze lijst worden niet aanvaard.

In eerste instantie moet u aandacht hebben voor die opleidingen met een definitief modulair opleidingsprofiel die uw centrum op 1 september 2010 organiseert of waarvoor uw centrum op 1 september 2010 onderwijsbevoegdheid heeft. Het gaat hier dus om

- opleidingen met een definitief modulair opleidingsprofiel die uw centrum al in het schooljaar 2009-2010 organiseerde of waarvoor uw centrum in het schooljaar 2009-2010 al onderwijsbevoegdheid had;

- opleidingen waarvoor uw centrum net op 1 september 2010 de omschakeling doet van een lineaire of voorlopig modulaire organisatie naar een definitief modulaire organisatie en die uw centrum dus vanaf 1 september 2010 op basis van een definitief modulaire opleidingsprofiel organiseert of waarvoor uw centrum vanaf 1 september 2010 onderwijsbevoegdheid heeft.

5.2.1.2. Ten aanzien van de personeelsleden

Een individuele concordantie kan op 1 september 2010 enkel toegekend worden aan personeelsleden die

a) in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs aangesteld zijn in een module of een opleiding waarvoor een definitief modulair opleidingsprofiel bestaat (voor wie in een lineaire of voorlopig modulaire opleiding tewerkgesteld is, is een individuele concordantie niet nodig, daar wordt immers nog met vakken gewerkt);

b)en daarenboven in het ambt van leraar secundair onderwijs voor sociale promotie

- ofwel ten laatste op 31 augustus 2010 vastbenoemd zijn

- ofwel tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens de schooljaren 2007-2008, 2008-2009 of 2009-2010.

Dat betekent dus dat u als centrumbestuur moet nagaan welke vastbenoemde en welke tijdelijke personeelsleden een individuele concordantie kunnen krijgen. U dient speciale aandacht te besteden aan die tijdelijke personeelsleden die niet meer bij u in dienst zijn, maar wel in de referteperiode bij u een opdracht vervuld hebben. Wanneer bv. een personeelslid vanaf 1 september 2010 een opdracht in een definitief modulaire opleiding in centrum B vervult, maar in het schooljaar 2009-2010 een opdracht in centrum A vervulde, is centrum A verantwoordelijk voor de procedure tot individuele concordantie!

Personeelsleden die zowel een opdracht hebben in enerzijds een lineaire of voorlopig modulaire opleiding als anderzijds in een definitief modulaire opleidingen, kunnen een individuele concordantie krijgen voor het gedeelte van hun opdracht in de definitief modulaire opleidingen.

Wanneer kunnen deze personeelsleden een individuele concordantie krijgen?

- Wanneer zij voor 1 september 2010 een opdracht hadden in een lineaire of voorlopig modulaire opleiding die vanaf 1 september 2010 door het centrum georganiseerd wordt op basis van een goedgekeurd opleidingsprofiel;

- Wanneer zij vóór 1 september 2010 een opdracht hadden in een definitief modulaire opleiding op basis van een goedgekeurd opleidingsprofiel.

Deze personeelsleden hoeven echter niet per se op 1 september 2010 zelfeffectiefeen opdracht te vervullen of in de opleiding of module zelf aangesteld te zijn waarnaar ze een individuele concordantie krijgen.

Het centrum daarentegen moet wel op 1 september 2010 gestart zijn met de opleiding op basis van een goedgekeurd opleidingsprofiel waarvoor het personeelslid een individuele concordantie naar een module of de opleiding kreeg.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Personeelslid X vervulde in de loop van het schooljaar 2009-2010 als tijdelijk personeelslid een vervangingsopdracht in een aantal zwevende modules van het studiegebied grafische technieken. Zijn opdracht werd gelijkgesteld met TV grafische technieken. Op 1 september 2010 krijgt dit personeelslid een tijdelijke aanstelling in de opleiding webontwikkelaar. Het centrumbestuur en het personeelslid wensen het personeelslid een individuele concordantie toe te kennen van TV grafische technieken naar de opleiding webontwikkelaar (opleiding waarin het personeelslid aangesteld is) en bijkomend naar de opleiding webserverbeheerder en naar de modules Databasegestuurde webanimaties, Interfacedesign, Mobiele apparaten, Programma upgrades, Project webdesign, Webanimatie 1 en 2, Websitemarketing en strategie, Website-productie 1 en 2 en XML (opleiding en modules waarin hij niet aangesteld is op 1 september 2010 - een aanstelling hierin kan eventueel wel nog na 1 september 2010 gebeuren). Deze individuele concordanties kunnen allen toegekend worden.

Voorbeeld 2

Personeelslid Y vervulde in februari 2009 als tijdelijk personeelslid een opdracht in de opleiding mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal en in de loop van de maand mei 2009 in de opleiding fietsenmaker. Zijn opdracht werd gelijkgesteld met PV mechanica. Het centrum plant deze opleidingen altijd te laten doorgaan vanaf respectievelijk na de krokusvakantie en na de paasvakantie. Het centrumbestuur en het personeelslid wensen het personeelslid op 1 september 2010 een individuele concordantie toe te kennen van PV mechanica naar de modules Basis elektriciteit, Basis lassen, Basis metaal, Fietsmontage en onderhoud 1 en 2 en Lichte motoren 1,2 en 3. Deze individuele concordantie kan toegekend worden op 1 september 2010, zelfs al heeft het personeelslid op 1 september 2010 zelf geen aanstelling in een definitief modulaire opleiding.

5.2.1.3. Toekennen van de individuele concordantie(s) per personeelslid

Wanneer u vastgesteld heeft, welke personeelsleden in aanmerking komen voor een individuele concordantie, moet het centrumbestuur per personeelslid nagaan welke individuele concordanties aangewezen zijn. Decretaal is vastgelegd dat bij de procedure van individuele concordantie in samenspraak tussen het centrumbestuur en het personeelslid beslist wordt of er een of meerdere individuele concordanties komen of niet. Het centrumbestuur overloopt aldus de lijst die als bijlage 2 bij deze omzendbrief is gevoegd, en gaat samen met het individuele personeelslid na welke individuele concordanties aangewezen zijn. Het centrumbestuur deelt na het gesprek haar beslissing schriftelijk mee aan het personeelslid.

5.2.2. Meedelen van de individuele concordantie(s)

Zowel wanneer het centrumbestuur beslist dat geen individuele concordanties toegekend worden, als wanneer het centrumbestuur beslist dat minimaal één individuele concordantie toegekend wordt, is het noodzakelijk deze informatie mee te delen aan het werkstation, zodat die informatie verwerkt kan worden en eventuele individuele concordanties effect hebben bij de overheid.

Hiertoe vullen het centrumbestuur en het personeelslid het formulier in, dat als bijlage 3 bij deze omzendbrief opgenomen is. U bezorgt een door beide partijen ondertekend formulier per personeelslid voor 15 september 2010 aan uw werkstation. De postdatum geldt als bewijs van datum van verzending.

5.2.3. Beroepsmogelijkheden voor het personeelslid

De procedure tot het toekennen van een individuele concordantie vertrekt van de idee dat de individuele concordantie in samenspraak tussen personeelslid en centrumbestuur toegekend wordt. Het kan echter gebeuren dat het personeelslid en het centrumbestuur het niet eens worden over een bepaalde individuele concordantie of het kan gebeuren dat het centrumbestuur nalaat om een individuele concordantie toe te kennen. In die gevallen is voorzien in een beroepsprocedure voor het personeelslid.

5.2.3.1. Betwisting van een beslissing tot het (niet) toekennen van een individuele concordantie

Wanneer een personeelslid het niet eens is met de beslissing van het centrumbestuur tot het toekennen van een individuele concordantie of wanneer het personeelslid het niet eens is met de beslissing van het centrumbestuur om géén individuele concordantie toe te kennen, kan het personeelslid bij de Commissie Bezwaarschriften een beroep tegen die beslissing indienen via het bezwaarschrift dat als bijlage 4 bij deze omzendbrief is gevoegd. Het personeelslid stuurt dit bezwaarschrift in uiterlijk tien kalenderdagennadat de beslissing waartegen het beroep aantekent, hem/haar schriftelijk bezorgd werd en voegt tevens de gecontesteerde beslissing toe. Ook hier geldt de postdatum als datum van verzending.

Het bezwaarschrift bestaat erin dat het personeelslid een eigen voorstel tot (niet) individuele concordantie indient en daarbij omstandig motiveert waarom het geen individuele concordantie verkiest of waarom het juist wel een individuele concordantie verkiest. Het personeelslid geeft in dit laatste geval duidelijk aan welke individuele concordantie het wenst.

De Commissie Bezwaarschriften, die bestaat uit de administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen of diens afgevaardigde en een bevoegde inspecteur, beslist binnen de dertig kalenderdagen nadat het bezwaarschrift bij de Commissie ingediend werd.

De Commissie hoort de betrokken partijen. Als de Commissie het bezwaarschrift van het betrokken personeelslid niet aanvaardt, is de beslissing van het centrumbestuur voor het betrokken personeelslid bindend en definitief vanaf 1 september 2010. Als de Commissie het bezwaarschrift van het betrokken personeelslid wel aanvaardt, is die beslissing ten aanzien van het centrumbestuur bindend en definitief vanaf 1 september 2010.

5.2.3.2. Indienen van een beroep bij nalatigheid van het centrumbestuur

Ook wanneer het centrumbestuur nagelaten heeft een beslissing tot individuele concordantie te nemen, kan het personeelslid een beroep indienen bij de Commissie Bezwaarschriften via het bezwaarschrift dat als bijlage 4 bij deze omzendbrief is gevoegd. Het personeelslid stuurt dit bezwaarschrift in voor 5 oktober 2010. Ook hier geldt de postdatum als datum van verzending.

Het bezwaarschrift bestaat erin dat het personeelslid een eigen voorstel tot individuele concordantie indient en daarbij omstandig motiveert waarom het een individuele concordantie verkiest. Het personeelslid geeft duidelijk aan welke individuele concordantie het wenst.

De Commissie Bezwaarschriften, die bestaat uit de administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen of diens afgevaardigde en een bevoegde inspecteur, beslist binnen de dertig kalenderdagen nadat het bezwaarschrift bij de Commissie ingediend werd.

De Commissie hoort de betrokken partijen. Als de Commissie het bezwaarschrift van het betrokken personeelslid niet aanvaardt, krijgt het betrokken personeelslid geen individuele concordantie vanaf 1 september 2010 en zijn er voor het centrumbestuur geen gevolgen aan het bezwaarschrift verbonden. Als de Commissie het bezwaarschrift van het betrokken personeelslid wel aanvaardt, is die beslissing ten aanzien van het centrumbestuur bindend en definitief vanaf 1 september 2010.

6. Ambtshalve en individuele concordantie na 1 september 2010

De overgangen van een lineaire en voorlopig modulaire organisatie naar een definitief modulaire organisatie zijn geen eenmalig gegeven, dat zich enkel op 1 september 2010 zal voordoen. Er zullen ook nadien nog ambtshalve concordanties en individuele concordanties moeten gebeuren. De toepassing van de ambtshalve concordanties en individuele concordanties zal na 1 september 2010 afhankelijk zijn van de datum waarop elk centrumbestuur de beslissing neemt om over te stappen naar een definitief modulair opleidingsprofiel.

Het is dan ook belangrijk dat u voor de periode na 1 september 2010 op het moment dat u een definitief modulaire opleiding plant te starten of wanneer u daarvoor de onderwijsbevoegdheid krijgt, telkens aandacht besteedt aan de mogelijke ambtshalve concordanties en individuele concordanties die reglementair voorzien zijn. Deze scharnierdatum zal immers bij de verdere afhandeling van de individuele concordanties een belangrijke rol spelen: op die datum zullen bijkomende individuele concordanties toegekend kunnen worden in opleidingen die u op 1 september 2010 nog niet organiseerde op basis van een definitief modulair opleidingsprofiel of waarvoor u op die datum nog geen onderwijsbevoegdheid had.

In elk geval is het zo dat de reglementair voorziene ambtshalve en individuele concordanties, telkens als er nieuwe opleidingsprofielen ontwikkeld worden, aangevuld zullen worden met deze nieuwe opleidingen of de modules die deel uitmaken van deze opleidingen. Gezien niet elk centrum echter de definitief modulaire opleidingen op dezelfde datum start, is de datum waarop het individuele centrum start met de definitief modulaire opleiding van cruciaal belang.

Voor de ambtshalve concordanties zal dezelfde procedure gevolgd worden als beschreven in punt 5.1: de administratie zal zelf de overdracht van rechten en plichten die gekoppeld zijn aan een vak, overdragen naar de opleiding of modules die daarmee geconcordeerd zijn.

Voor de individuele concordanties is het natuurlijk nodig dat het centrumbestuur opnieuw actie onderneemt, opdat het voor het centrumbestuur en het personeelslid duidelijk is voor welke modules of opleidingen het personeelslid een individuele concordantie toegekend krijgt. Het werkstation dient volgens de procedure opgenomen onder punt 6.2. op de hoogte gebracht te worden van deze individuele concordanties.

6.1. Voorwaarden voor een individuele concordantie na 1 september 2010

De voorwaarden om een individuele concordantie toe te kennen zijn gelijkaardig als beschreven onder punt 5.2.1. Echter, de referentiedata verschillen en hangen af van de datum waarop het individuele centrum de overstap van lineair of voorlopig modulair naar definitief modulair maakt. Het is in eerste instantie de bedoeling om de personeelsleden die in de betrokken opleiding fungeren zonder verlies van rechten en plichten te laten overgaan van een organisatie op basis van vakken naar een organisatie op basis van opleidingen of modules.

Een individuele concordantie zal kunnen toegekend worden aan de personeelsleden die

a) in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs aangesteld zijn in een module of een opleiding waarvoor een definitief modulair opleidingsprofiel bestaat ... ;

b) en daarenboven in het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs:

- ofwel vastbenoemd was ten laatste op de vooravond van de datum, waarop het centrum een definitief modulaire opleiding start;

- ofwel tijdelijk aangesteld was of tijdelijk belast was met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens de periode die voorafgaat aan de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs een definitief modulaire opleiding start, en die niet verder teruggaat dan de drie voorafgaande schooljaren.

U dient opnieuw speciale aandacht te besteden aan die tijdelijke personeelsleden die niet meer bij u in dienst zijn, maar wel in de referteperiode bij u een opdracht vervuld hebben. De personeelsleden moeten een aanstelling hebben in een opleiding of in een module van een opleiding waarvoor een definitief modulair opleidingsprofiel bestaat; zij hoeven echter niet per se op de datum zelf waarop u de nieuwe definitief modulaire opleiding wenst te starten effectief een opdracht te vervullen of aangesteld te zijn in de betrokken opleiding zelf.

6.2. Toekennen en meedelen van de individuele concordantie

Zoals beschreven onder punt 5.2.1.3, moet ook nu het toekennen van de individuele concordantie in samenspraak gebeuren tussen het centrumbestuur en het personeelslid en dit op basis van de toegelaten individuele concordanties, opgenomen in bijlage 2 bij deze omzendbrief. Na het gesprek deelt het centrumbestuur haar beslissing schriftelijk mee aan het personeelslid.

Ook nu is het noodzakelijk om de beslissing van het centrumbestuur mee te delen aan het werkstation, zowel wanneer het centrumbestuur beslist dat geen individuele concordanties kunnen toegekend worden, als wanneer het centrumbestuur beslist dat minimaal één individuele concordantie toegekend wordt. Zo kunnen eventuele individuele concordanties effect hebben bij de overheid.

In beide gevallen moet dit opnieuw via het formulier, bijgevoegd in bijlage 3, gemeld worden en dat ten laatste vijftien kalenderdagen nadat het centrum met de definitief modulaire opleiding start of er onderwijsbevoegdheid voor krijgt. De postdatum geldt als datum van verzending.

6.3. Beroepsmogelijkheden voor het personeelslid

Ook na 1 september 2010 kan een personeelslid een beroep indienen tegen het naar zijn mening onterecht (niet) toegekend krijgen van een individuele concordantie. Dit beroep moet eveneens ingediend worden via het bezwaarschrift, dat als bijlage 4 bij deze omzendbrief is gevoegd.

6.3.1. Betwisting van een beslissing tot het (niet) toekennen van een individuele concordantie

Wanneer een personeelslid het niet eens is met de beslissing van het centrumbestuur tot het toekennen van een individuele concordantie of wanneer het personeelslid het niet eens is met de beslissing van het centrumbestuur om géén individuele concordantie toe te kennen, kan het personeelslid bij de Commissie Bezwaarschriften een beroep tegen die beslissing indienen. Het personeelslid stuurt dit bezwaarschrift in uiterlijk tien kalenderdagen nadat de beslissing waartegen het beroep aantekent, hem/haar schriftelijk bezorgd werd en voegt tevens de gecontesteerde beslissing toe. Ook hier geldt de postdatum als datum van verzending.

Het bezwaarschrift bestaat erin dat het personeelslid een eigen voorstel tot (niet) individuele concordantie indient en daarbij omstandig motiveert waarom het geen individuele concordantie verkiest of waarom het juist wel een individuele concordantie verkiest. Het personeelslid geeft in dit laatste geval duidelijk aan welke individuele concordantie het wenst.

De Commissie Bezwaarschriften, die bestaat uit de administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen of diens afgevaardigde en een bevoegde inspecteur, beslist binnen de dertig kalenderdagen collegiaal nadat het bezwaarschrift bij de Commissie ingediend werd.

De Commissie hoort de betrokken partijen. Als de Commissie het bezwaarschrift van het betrokken personeelslid niet aanvaardt, is de beslissing van het centrumbestuur voor het betrokken personeelslid bindend en definitief vanaf de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs overgestapt is naar de definitief modulaire opleiding. Als de Commissie het bezwaarschrift van het betrokken personeelslid wél aanvaardt, is die beslissing ten aanzien van het centrumbestuur bindend en definitief vanaf de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs overgestapt is naar de definitief modulaire opleiding.

6.3.2. Indienen van een beroep bij nalatigheid van het centrumbestuur

Ook wanneer het centrumbestuur nagelaten heeft een beslissing tot individuele concordantie te nemen, kan het personeelslid een beroep indienen bij de Commissie Bezwaarschriften. Het personeelslid stuurt dit bezwaarschrift in uiterlijk vijfendertig kalenderdagen nadat het centrum waar het personeelslid tewerkgesteld is de definitief modulaire opleiding gestart is of er onderwijsbevoegdheid voor gekregen heeft. Ook hier geldt de postdatum als datum van verzending.

Het bezwaarschrift bestaat er opnieuw in dat het personeelslid een eigen voorstel tot individuele concordantie indient en daarbij omstandig motiveert waarom het een individuele concordantie verkiest. Het personeelslid geeft duidelijk aan welke individuele concordantie het wenst.

De Commissie Bezwaarschriften, die bestaat uit de administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen of diens afgevaardigde en een bevoegde inspecteur, beslist collegiaal binnen de dertig kalenderdagen nadat het bezwaarschrift bij de Commissie ingediend werd.

De Commissie hoort de betrokken partijen. Als de Commissie het bezwaarschrift van het betrokken personeelslid niet aanvaardt, krijgt het betrokken personeelslid geen individuele concordantie vanaf de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs overgestapt is naar de definitief modulaire opleiding. In dit geval zijn er voor het centrumbestuur geen gevolgen aan het bezwaarschrift verbonden. Als de Commissie het bezwaarschrift van het betrokken personeelslid echter wel aanvaardt, is die beslissing ten aanzien van het centrumbestuur bindend en definitief vanaf de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs overgestapt is naar de definitief modulaire opleiding.

Voorbeeld

Met ingang van 1 februari 2015 wordt een definitief modulair opleidingsprofiel voor een bepaalde opleiding tot een ander opleidingsprofiel geactualiseerd. Een centrum voor volwassenenonderwijs dat de onderwijsbevoegdheid had voor de ‘oude’ definitief modulaire opleiding, krijgt ook de onderwijsbevoegdheid voor de omgevormde definitief modulaire opleiding. Met het oog op het inrichten van de nieuwe opleiding moet het betrokken centrum voor volwassenenonderwijs nagaan of zij geen stappen moet ondernemen om personeelsleden een individuele concordantie toe te kennen.

Het centrumbestuur en personeelslid A komen overeen om personeelslid A een individuele concordantie toe te kennen. Het centrum voor volwassenenonderwijs stuurt het formulier van de bijlage 3 in uiterlijk vijftien kalenderdagen nadat het centrum met de definitieve modulaire opleiding start. 

Het centrumbestuur richt de nieuwe opleiding in vanaf 1 mei 2015. Het centrumbestuur en personeelslid B komen niet tot een eensgezind standpunt: het centrumbestuur meent dat een individuele concordantie niet aangewezen is, terwijl personeelslid B overtuigd is dat dit wel aangewezen is. Het centrumbestuur meldt personeelslid B op maandag 11 mei 2015 per aangetekend schrijven de negatieve beslissing. Personeelslid B beslist beroep aan te tekenen en moet dat binnen de tien kalenderdagen doen (= ten laatste op donderdag 21 mei 2015). Het personeelslid dient het bezwaarschrift in op maandag 18 mei 2015 (poststempel als bewijs).De commissie bezwaarschriften moet ten laatste op woensdag 17 juni 2015 een beslissing nemen over het al dan niet aanvaarden van het bezwaarschrift. De commissie hoort in de tussentijd ook het betrokken personeelslid en het betrokken centrum.

Personeelslid C is in de betrokken vernieuwde opleiding aangesteld en heeft voordien in de periode van 3 oktober 2011 tot 30 maart 2012 in een ander centrum voor volwassenenonderwijs als tijdelijke een opdracht vervuld in een module die naar een module van die vernieuwde definitief modulaire opleiding individueel geconcordeerd kan worden, en komt dus in aanmerking voor een individuele concordantie. Personeelslid C komt tot de vaststelling dat het centrumbestuur van het andere centrum voor volwassenenonderwijs nagelaten heeft om een beslissing te nemen en besluit een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet gebeuren voor vrijdag 5 juni 2015 (35 kalenderdagen na start van de opleiding in het centrum voor volwassenenonderwijs op 1 mei 2015). Het personeelslid dient het bezwaarschrift in op dinsdag 26 mei 2015 (poststempel als bewijs). De commissie bezwaarschriften moet ten laatste op donderdag 25 juni 2015 een beslissing nemen over het al dan niet aanvaarden van het bezwaarschrift.

7. Specifieke situatie voor de opleidingen gids en reisleider

Met ingang van 1 februari 2016 kunnen de aangepaste opleidingen gids en reisleider ingericht worden. De aangepaste opleiding gids telt 520 lestijden en is gebaseerd op een beroepskwalificatie die ingeschaald is op niveau 4. De aangepaste opleiding reisleider telt 540 lestijden en is gebaseerd op een beroepskwalificatie die ingeschaald is op niveau 5. In het decreet volwassenenonderwijs is vastgelegd dat opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die minder dan 900 lestijden bevatten, ingeschaald moeten worden in het secundair volwassenenonderwijs.

Gezien er decretaal vastgelegd is dat de opleidingen gids en reisleider tot het secundair volwassenenonderwijs behoren, volgt de personeelsregelgeving van de herwerkte opleidingen gids en reisleider de regelgeving van het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs en niet langer de regelgeving van het ambt van lector. Dit heeft een aantal consequenties naar de invulling van de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen. Raadpleeg hiervoor punt 6, aandachtspunten schooljaar 2015-2016, punten 2.3.1. (algemene regeling) en 2.3.2.(overgangsregeling) van de omzendbrief Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs.

Om de personeelsleden die al in dienst waren in de opleidingen gids en reisleider geen nadelen te laten ondervinden van het feit dat de opleidingen niet langer tot het hoger beroepsonderwijs gerekend worden, maar tot het secundair volwassenenonderwijs, is voorzien in een ambtshalve concordantie. Die wordt toegekend op de concrete datum waarop een centrum voor volwassenenonderwijs het oude opleidingsprofiel voor de opleiding gids vervangt door het nieuwe opleidingsprofiel voor de opleiding gids, respectievelijk het oude opleidingsprofiel voor de opleiding reisleider vervangt door het nieuwe opleidingsprofiel voor de opleiding reisleider.

Aan wie wordt de ambtshalve concordantie toegekend bij het invoeren van de nieuwe opleiding gids?

 • Aan de personeelsleden die op de vooravond van de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs de oude opleiding gids vervangt door de nieuwe opleiding gids,vastbenoemd zijn in het ambt van lector als titularis van een betrekking in de opleiding gids;

 • Aan de personeelsleden die tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het ambt van lector en meer specifiek in de opleiding gids en dat tijdens een periode van maximaal een schooljaar dat voorafgaat aan de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs het oude opleidingsprofiel gids vervangt door het nieuwe.

Tijdelijke personeelsleden die tewerkgesteld waren in een centrum voor volwassenenonderwijs dat de nieuwe opleiding gids start op 1 september 2016 kunnen dus enkel de ambtshalve concordantie toegekend krijgen, indien ze een tijdelijke aanstelling hadden in de opleiding gids vanaf 1 september 2015.

Aan wie wordt de ambtshalve concordantie toegekend bij het invoeren van de nieuwe opleiding reisleider?

 • Aan de personeelsleden die op de vooravond van de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs de oude opleiding reisleider vervangt door de nieuwe opleiding reisleider, vastbenoemd zijn in het ambt van lector als titularis van een betrekking in de opleiding reisleider;

 • Aan de personeelsleden die tijdelijk aangesteld of tijdelijk belast geweest zijn met een opdracht in het ambt van lector en meer specifiek in de opleiding reisleider en dat tijdens een periode van maximaal een schooljaar dat voorafgaat aan de datum waarop het centrum voor volwassenenonderwijs het oude opleidingsprofiel reisleider vervangt door het nieuwe.

Tijdelijke personeelsleden die tewerkgesteld waren in een centrum voor volwassenenonderwijs dat de nieuwe opleiding reisleider start op 1 september 2016 kunnen dus enkel de ambtshalve concordantie toegekend krijgen, indien ze een tijdelijke aanstelling hadden in de opleiding reisleider na 1 september 2015.

Aan de personeelsleden die een ambtshalve concordantie toegekend krijgen, worden daarenboven ook overgangsmaatregelen toegekend wat betreft het behoud van het voldoende geacht bekwaamheidsbewijs en het behoud van de salarisschaal. Meer informatie daarover vindt u in punt 6, aandachtspunten schooljaar 2015-2016, en punt 2.3.2 van de omzendbrief Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs.

8. Bijlagen