• Inschrijvingsgeld
 • Werkingsmiddelen en toelagen
 • Kredieten voor voordrachtgevers
 • Discimus
 • Registratie van leerlingen
 • Verificatie
 • Opleidings- en consumptiecheques
 • E-bestuur
 • Jaarkalender

1. Team DKO

Fé Verdievel: coördinator

02 553 00 13

Nadia Vranken: teamverantwoordelijke schoolbeheerteam en verificateur

02 553 89 83 of 0491 35 61 50

Marleen Creten: schoolbeheerteam

02 553 89 84

Lynn De Paepe: schoolbeheerteam en verificateur

02 553 92 78 of 0490 58 99 63

Maarten Bruyninckx: verificateur

02 553 20 45 of 0478 66 85 82

Bram Temmerman: schoolbeheerteam en verificateur

02 553 56 13 of 0478 66 85 81

Algemeen e-mailadres: deeltijdskunstonderwijs.agodi@vlaanderen.be

E-mailadres Discimus: discimus.dko@vlaanderen.be

Vind uw verificateur of uw dossierbeheerder van het schoolbeheerteam terug op https://www.agodi.be/zoek-verificateur of https://www.agodi.be/zoek-dossierbeheerder-schoolbeheerteam.

2. Inschrijvingsgeld

Tarieven 2021-2022:

 

Volledig tarief 

Verminderd tarief 

Volwassenen 

320 euro 

135 euro 

Jongeren 

69 euro 

45 euro 

AGODI vordert het inschrijvingsgeld in twee schijven: het voorschot en het saldo.

2.1. Voorschot

Het schoolbestuur betaalt uiterlijk 15 november het voorschot van inschrijvingsgeld. AGODI bezorgt de factuur van het voorschot via Mijn Onderwijs. Om de betalingsgegevens teraadplegen, is het belangrijk dat de verantwoordelijke voor de betalingen van het schoolbestuur de juiste rechten heeft tot Mijn Onderwijs.

2.1.1. OGO en VGO

Voor het officieel en vrij gesubsidieerd onderwijs, met uitzondering van de Beiaardschool, worden de werkingsmiddelen verrekend in het voorschot van het inschrijvingsgeld.

De berekening is als volgt:

95% van het inschrijvingsgeld van het vorige schooljaar MIN de werkingsmiddelen van het huidige schooljaar.

Voorbeeld:

Het inschrijvingsgeld van schooljaar 2019-2020 bedroeg 80.000 euro (zie doc D). De academie heeft in schooljaar 2020-2021 recht op 10.000 euro werkingsmiddelen.

= 95% van 80.000 euro MIN 10.000 euro

Het voorschot van inschrijvingsgeld 2020-2021 bedraagt 66.000 euro.

2.1.2. GO! En Beiaardschool

De werkingsmiddelen worden niet verrekend in het inschrijvingsgeld van de GO!-academies en de Beiaardschool maar worden apart gestort aan het schoolbestuur (zie 5.1.3.).

De berekening voor het voorschot van inschrijvingsgeld is als volgt:

95% van het inschrijvingsgeld van het vorige schooljaar.

Voorbeeld:

Het inschrijvingsgeld van schooljaar 2019-2020 bedroeg 80.000 euro (zie doc D).

= 95% van 80.000

Het voorschot van inschrijvingsgeld 2020-2021 bedraagt 76.000 euro.

2.2. Saldo

Het schoolbestuur betaalt uiterlijk 15 april het saldo van inschrijvingsgeld. AGODI bezorgt de factuur van het saldo via Mijn Onderwijs. Om de betalingsgegevens te raadplegen, is het belangrijk dat de verantwoordelijke voor de betalingen van het schoolbestuur de juiste rechten heeft tot Mijn Onderwijs.

De berekening is als volgt:

100% van het bedrag van het afrekeningsverslag (doc D) van het huidige schooljaar MIN 95% van het inschrijvingsgeld van vorig schooljaar (reeds betaald in het voorschot)

Voorbeeld:

Volgens het afrekeningsverslag (doc D) schooljaar 2020-2021 moet de academie 100.000 euro inschrijvingsgeld betalen. Het schoolbestuur moet dit bedrag echter niet volledig betalen, het grootste deel werd immers al met het voorschot betaald (95% van het inschrijvingsgeld van schooljaar 2019-2020 bedroeg 90.000 euro).

= 100.000 euro MIN 90.000 euro

Het saldo van inschrijvingsgeld 2020-2021 bedraagt 10.000 euro.

Indien het te betalen inschrijvingsgeld van het huidige schooljaar minder bedraagt dan 95% van het inschrijvingsgeld van het vorige schooljaar, krijgt het schoolbestuur het te veel betaalde voorschot teruggestort.

Voorbeeld:

Volgens het afrekeningsverslag (doc D) schooljaar 2020-2021 moet de academie 90.000 euro inschrijvingsgeld betalen. In schooljaar 2019-2020 bedroeg het totale inschrijvingsgeld 100.000 euro. Het schoolbestuur betaalde in het voorschot al 95.000 euro.

90.000 euro MIN 95.000 euro = - 5.000 euro

AGODI stort 5.000 euro op het rekeningnummer van het schoolbestuur.

2.3. Factuur

De factuur van het voorschot en saldo wordt enkel nog digitaal via Mijn Onderwijs ter beschikking gesteld. Het is belangrijk dat de nodige personen toegang hebben tot Mijn Onderwijs.

Op de factuur vindt u volgende gegevens terug:

 • de gegevens van de academie en het schoolbestuur
 • de berekening van het te betalen bedrag
 • de gegevens van de begunstigde (IBAN-nummer, BIC-code, adres)
 • de facturatiegegevens (te betalen bedrag, dossiernummer, datum, betalingsvoorwaarde, gestructureerde mededeling, omschrijving).

2.4. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld

Het saldo van het inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van de situatie op 1 oktober van het lopende schooljaar. Het inschrijvingsgeld is vanaf dan eigendom van de Vlaamse Overheid. Een terugbetaling door AGODI na 1 oktober kan enkel in uitzonderlijke gevallen van overmacht.

2.5. Verminderd tarief

Alle info over verminderd tarief is te vinden in de omzendbrief Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs.

Verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid van de korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving, hetzij in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.

Het kortingsattest dat het recht op verminderd tarief staaft, moet uiterlijk op31 oktober in de academie ter controle aanwezig zijn. Indien er geen kortingsattest aanwezig is dan moet de leerling het volledige tarief betalen.

Ongeldige kortingsattesten worden niet aanvaard door de verificatie. In dit geval moet het volledig tarief van inschrijvingsgeld betaald worden aan AGODI. Registreer de aanpassing van het inschrijvingsgeld zo snel mogelijk in Discimus via de schoolsoftware. Indien dit niet vóór 31 januari gebeurd is, wordt de betrokken leerling uit de financiering gehaald.

3. Toelagen

3.1. Werkingsmiddelen

3.1.1. Berekening

3.1.1.1. OGO en VGO

De werkingsmiddelen waar de academie recht op heeft, worden berekend aan de hand van de toegekende lestijden van het huidige schooljaar. Het bedrag dat de academie per lestijd krijgt, hangt af van het domein:

 • Een lestijd in het domein beeldende en audiovisuele kunsten en de domeinoverschrijdende initiatie bedraagt in schooljaar 2021-2022 € 81,11;
 • Een lestijd in de domeinen dans, woordkunst-drama en muziek bedraagt in schooljaar 2021-2022 € 27,04.

Jaarlijks worden de bedragen geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

Voorbeeld:

Een academie heeft volgens het lestijdenpakket in schooljaar 2020-2021 recht op 180 lestijden beeldende en audiovisuele kunsten, 75 lestijden woordkunst-drama, 250 lestijden muziek en 6 lestijden domeinoverschrijdende initiatie.

(180 + 6) x € 81,11 + (75 + 250) x € 27,04 = € 23.874,46

Vanaf schooljaar 2019-2020 voert de Vlaamse overheid een generieke besparing door op de werkingsmiddelen. Jaarlijks wordt het totale werkingsbudget van OGO en VGO verminderd met 170.000 euro. Dit bedrag wordt over de academies gespreid a rato van het aantal toegekende lestijden. De jaarlijkse indexering wordt beperkt tot 60%.

3.1.1.2. GO en Beiaardschool

De GO!-academies krijgen voor begrotingsjaar 2019 een werkingsbudget van 1.729.877 euro. De Beiaardschool krijgt voor begrotingsjaar 2019 een werkingsbudget van 25.606 euro. Jaarlijks worden de bedragen geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

3.1.2. Uitbetaling

3.1.2.1. OGO en VGO

De werkingsmiddelen voor academies van OGO (met uitzondering van de Beiaardschool) en VGO worden niet meer afzonderlijk gestort maar worden in minderding gebracht op het voorschot van inschrijvingsgeld. (zie punt 3.1.) Gedetailleerde informatie over de verrekening vindt u terug op de factuur van het voorschot van het inschrijvingsgeld.

3.1.2.2. GO! En Beiaardschool

De werkingsmiddelen voor de GO!-academies en de Beiaardschool worden niet verrekend in het inschrijvingsgeld. Het bedrag wordt in twee schijven gestort aan het schoolbestuur: een voorschot eind januari en een saldo eind juni.

Vanaf schooljaar 2019-2020 voert de Vlaamse overheid een generieke besparing door op de werkingsmiddelen. Het totale werkingsbudget van GO! wordt jaarlijks verminderd met 104.000 euro. Het totale werkingsbudget van de Beiaardschool wordt jaarlijks verminderd met 2.000 euro. De jaarlijkse indexering wordt beperkt tot 60%.

3.1.3. Aanwending

De schoolbesturen van het officieel gesubsidieerd onderwijs volgen de richtlijnen van de omzendbrief van 19/03/1993 over de controle op de aanwending van de toelagen. De besturen gebruiken het formulier AL1 om de in het vorige boekjaar aangewende werkingstoelagen te verantwoorden en bewaren dit formulier gedurende vijf jaar in de academie ter inzage van de verificatie.

3.2. Toelagen voor ICT-coördinatie

3.2.1. Berekening

Academies in een samenwerkingsplatform hebben jaarlijks recht op extra werkingsmiddelen voor de logistieke en materiële ondersteuning van de ICT-coördinatie.

(Onder voorbehoud van goedkeuring van het wijzigingsBVR ICT-coördinatie)

De berekening van de toelage voor ICT-coördinatie gebeurt op basis van:

 • Het aantal financierbare leerlingen
 • De wegingsfactor 0,305845442
 • De coëfficiënt 0,670672377

Voorbeeld:

Een academie met 1000 gewogen financierbare leerlingen.

= 1000 x 0,305845442 x 0,670672377= 205,12 euro

De academie krijgt een ICT-toelage van 205,12 euro.

Meer informatie vindt u in de omzendbrief van 18/7/2003.

3.2.2. Uitbetaling

AGODI stort de ICT-toelage eind april op het rekeningnummer van uw schoolbestuur. Tegelijkertijd plaatst het schoolbeheerteam een dienstbrief met betalingsinfo op Mijn Onderwijs.

3.2.3. Aanwending

Meer informatie vindt u in punt 4 van de omzendbrief van 18/7/2003.

3.3. Toelagen voor nascholing

3.3.1. Berekening

Voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt de totale toelage voor nascholing voor alle DKO-academies samen 255.000 €.

De toelage die uw academie krijgt, wordt berekend aan de hand van de verhouding van het aantal fulltime ambten in uw academie ten opzichte van het globaal aantal fulltime ambten in het deeltijds kunstonderwijs.

3.3.2. Uitbetaling

AGODI stort de toelagen voor nascholing op het rekeningnummer van uw schoolbestuur. De uitbetaling van de nascholingstoelage gebeurt in twee schijven: een voorschot eind februari en een saldo eind juni. De dienstbrief met de betalingsinfo wordt door uw schoolbeheerteam op Mijn Onderwijs geplaatst.

3.3.3. Aanwending

Academies krijgen jaarlijks nascholingsmiddelen die bestemd zijn voor de nascholing van het personeel van de academies. Alle leden van het bestuur, het administratief en het onderwijzend personeel komen in aanmerking: directeurs, beleidsmedewerkers, secretariaatspersoneel, leraren en begeleiders.

De aanwending van de toelage voor nascholing is geregeld in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 28 augustus 2009. De definitie van nascholing luidt: “alle vormingsinspanningen die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van de personeelsleden van de instelling te ontwikkelen, te verbreden of te verdiepen en begeleidingsinitiatieven die gericht zijn op organisatieontwikkeling”. Opleidingen die vallen onder nascholing kunnen zowel intern als extern plaatsvinden. Interne nascholing is vorming die de school zelf organiseert met eigen leerkrachten. Naast inschrijvingskosten mogen andere kosten in rekening gebracht worden als ze rechtstreeks verband houden met de opleidingen. Voorbeelden zijn maaltijdkosten of verplaatsingsonkosten. Deze bijkomende kosten dienen in een redelijke verhouding staan tot het belang of de kostprijs van de gevolgde nascholing.

Aandachtspunten zijn:

 • de opleidingen passen binnen het jaarlijkse nascholingsplan dat goedgekeurd is door het lokaal comité of de algemene personeelsvergadering;
 • de juiste personeelsleden volgen de opleidingen;
 • de gemaakte kosten houden verband met de gevolgde opleidingen;
 • de subsidies worden op tijd aangewend, overeenkomstig artikel 10 van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs.

3.4. Kredieten voor voordrachtgevers

3.4.1. Berekening

Het krediet voor voordrachtgevers wordt als volgt berekend:

Aantal lestijden dat de academie wil omzetten x 40 (aantal lesweken op schooljaarbasis) x bedrag voordrachtgevers.

Het bedrag voordrachtgevers is onderhevig aan de gezondheidsindex. In schooljaar 2021-2022 wordt het bedrag vastgelegd op 60,17 euro.

Voorbeeld:

Een academie zet in schooljaar 2021-2022 twee lestijden om naar kredieten voor voordrachtgevers:

2 x 40 x 60,17 = 4.813,60 euro

3.4.2. Uitbetaling

In de loop van november ontvangt de academie 60% van het krediet. De rest van het bedrag wordt uitbetaald in februari. De academie moet het bedrag minstens voor de helft effectief gebruiken in de loop van dat schooljaar. Ze kan maximaal de helft doorschuiven naar een volgend schooljaar.

Voorbeeld:

Een academie wil een voordrachtgever gedurende 10 lessen inzetten. Door een lestijd om te zetten ontvangt de academie 2.406,80 euro. De academie betaalt aan de voordrachtgever 1000 euro en schuift de helft (1.203.40 euro) door naar het volgende schooljaar. Het restbedrag van 203,40 euro kan de academie niet meer inzetten.

3.4.3. Aanwending

Uw academie kan maximaal 5% van haar omkadering besteden aan voordrachtgevers. Meer informatie over voordrachtgevers vindt u terug in de omzendbrief ‘Omkaderingsberekening en personeelsformatie in het deeltijds kunstonderwijs’.

Indien u lestijden wil omzetten naar kredieten voor voordrachtgevers, meldt u dit uiterlijk 31 oktober van het huidige schooljaar aan het schoolbeheerteam via het formulier ‘Melding van de besteding van het lestijdenpakket’.

Uitzonderlijk kunnen academies die wegens corona-omstandigheden minder dan 50% van het krediet in schooljaar 2020-2021 besteed hebben, het resterende krediet doorschuiven naar schooljaar 2021-2022. Het resterende krediet moet effectief gebruikt worden in schooljaar 2021-2022 en kan niet meer doorgeschoven worden.

4. Discimus

4.1. Wat is Discimus?

Discimus is een snelle manier om de leerlingengegevens uit te wisselen met AGODI. Zodra een academie leerlingengegevens inbrengt of wijzigt in haar schooladministratiepakket, wordt de informatie onmiddellijk via Discimus doorgegeven aan AGODI. Omgekeerd krijgt de academie rechtstreeks informatie van AGODI. Er is m.a.w. een constante uitwisseling van gegevens. De gegevens worden niet in ‘bulk’ verwerkt, maar leerling per leerling.

Het is belangrijk om de Discimus-synchronisatie regelmatig na te kijken en eventuele fouten op te lossen. Een inschrijving of aanpassing van een leerling wordt niet geregistreerd door Discimus zolang er een fout is. Tijdens de inschrijvingsperiode is het raadzaam om deze dagelijks na te kijken. Contacteer uw verificateur of meld uw probleem via discimus.dko@vlaanderen.be als de fout niet opgelost geraakt. U kan ook terecht bij uw softwareleverancier voor hulp.

Alle leerlingen moeten voor 31 oktober geregistreerd zijn in Discimus, dat wil zeggen dat ook alle fouten tegen dan opgelost moeten zijn. Creaties van nieuwe leerlingen na 31 oktober worden niet aanvaard door de verificateur.

4.2. De wachtrij

Wijzigingen en laattijdige registraties komen in de wachtrij van Discimus terecht. De verificateur beslist of de aanpassingen worden goed- of afgekeurd.

5. Registratie van leerlingen

5.1. 50%-leerlingen

Een leerling kan één of meer vakken die tot het lessenrooster van dezelfde opleiding behoren in verschillende academies volgen na schriftelijke of elektronische toestemming van de directeurs van de academies. De leerling betaalt slechts in één academie inschrijvingsgeld.

Voorbeeld:

Een leerling wenst in 2 academies de opleiding schilderkunst 4e graad te volgen. Het aantal lestijden van het vak schilderkunst kan verdeeld worden onder de 2 academies.

De betrokken schoolsecretariaten registreren de leerling elk in hun eigen schooladministratie als 50%-financierbaar en bezorgen elkaar de nodige informatie.

De vakken die gevolgd worden in de andere academie moeten steeds opgegeven zijn als "gevolgd in andere school". Het is niet voldoende om bij de registratie enkel de vakken aan te duiden die gevolgd worden in de eigen academie.

Een 50%-leerling die zijn opleiding in de loop van het schooljaar stopzet in de ene academie is in geen van beide academies meer financierbaar. Hij volgt niet langer alle vakken van het lessenrooster. Informeer de andere academie tijdig van de stopzetting zodat de leerling ook daar correct geregistreerd kan worden.

Uw softwarepakket stelt een lijst van 50%-leerlingen ter beschikking.

5.2. 200%-leerling

Een leerling kan maar één keer per domein gefinancierd worden, met uitzondering van de combinatie van een vierde graad en specialisatie. De academie beslist in welke opleiding de leerling gefinancierd wordt. Een 200%-leerling is een leerling die in Discimus onterecht twee keer financierbaar staat binnen hetzelfde domein.

Indien een leerling door twee of meerdere academies financierbaar geregistreerd wordt binnen hetzelfde domein, beslissen de academies onderling in welke academie de leerling financierbaar is. Indien de academies niet tot een overeenkomst komen, gaat de financiering naar de academie die de leerling als eerste geregistreerd heeft in Discimus. De verificateur brengt de academies hiervan op de hoogte.

De niet-financierbare opleiding, wordt als volgt geregistreerd:

 • Indien de leerling twee verschillende opleidingen volgt: als regelmatige, niet-financierbare leerling (financieringscode 03)
 • Indien de leerling dezelfde opleiding volgt in twee academies: als vrije leerling.(financieringscode 01)

5.3. Verlengd leertraject

Een leerling kan zijn opleiding met maximum één leerjaar verlengen. In de eerste, tweede en derde graad is de leerling in een verlengd leertraject 100% financierbaar. In de vierde graad en de kortlopende studierichtingen is de leerling slechts 50% financierbaar.

Alle leerlingen die hun opleiding financierbaar met een jaar verlengen (=dubbelen) moeten geregistreerd worden met toelatingsvoorwaarde 03 (verlengd leertraject).

IAC-leerlingen die het gekozen traject met een leerjaar verlengen,moeten niet geregistreerd worden met toelatingsvoorwaarde 03. Dit extra leerjaar wordt geregistreerd met dereguliere financierings- en vrijstellingscodes.

5.4. Veranderen van traject

In de 2de graad dans, de 2de graad woordkunst-drama, de derde graad muziek en de 4de graad beeldende en audiovisuele kunsten kan de academie verschillende opleidingstrajecten naast elkaar aanbieden.

De leerling kan in de loop van zijn opleiding van traject veranderen na toestemming van de directeur. Bij het veranderen van traject, mag de leerling in totaal niet meer lestijden volgen dan wat de globale studieomvang van de graad in dat domein vooropstelt. Wordt de totale studieomvang toch overschreden, dan wordt dat aanschouwd als een verlenging van het leertraject (zie 6.3).

Om te verzekeren dat de leerling ook na de overstap nog financierbaar is, telt de academie de lestijden die de leerling al in het eerste traject heeft gevolgd bij de lestijden die hij nog voor de boeg heeft in het nieuwe traject. Als die som de globale studieomvang van de graad overschrijdt, moet de leerling in een hoger leerjaar starten.

Voorbeeld

Een leerling volgde één leerjaar in de 4e graad beeldende en audiovisuele kunsten in het vierjarig traject met 10 wekelijkse lestijden. Vanaf het tweede schooljaar wil hij overstappen naar het tienjarig traject met 4 wekelijkse lestijden. Om een verlengd leertraject te vermijden, moet de leerling ingeschreven worden in 4.4. De globale lesomvang van de opleiding bedraagt dan 38 uur (zie onderstaande tabel).

 

4-jarig 

10-jarig 

4.1 

10 

/ 

4.2 

4.3 

4.4 

14 

4.5 

 

18 

4.6 

 

22 

4.7 

 

26 

4.8 

 

30 

4.9 

 

34 

4.10 

 

38 

De leerling kan in samenspraak met de directeur ook ingeschreven worden in 4.3. De globale lesomvang bedraagt in dit geval 42 uur (2 uur te veel). De inschrijving in 4.3. wordt geregistreerd met toelatingsvoorwaarde 3 (verlengd leertraject) en wordt slechts aan 50% gefinancierd.

5.5. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn er in het DKO drie mogelijkheden: het gemeenschappelijk curriculum met pedagogische en schoolorganisatorische aanpassingen, het gemeenschappelijk curriculum met aangepast lessenrooster en het individueel aangepast curriculum.

 

Attest nodig? 

Financierings-code 

Vrijstellings-code 

Gemeenschappelijk curriculum met pedagogische en school-organisatorische aanpassingen 

neen 

02 

Niet van toepassing 

Gemeenschappelijk curriculum met aangepast lessenrooster 

gemotiveerd verslag (leerplichtonderwijs) of erkenning als persoon met een handicap 

02 

04 

Individueel aangepast curriculum 

verslag buitengewoon onderwijs of erkenning als persoon met een handicap 

15 

04 

Meer informatie hierover vindt u terug in de omzendbrief ‘Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het deeltijds kunstonderwijs’.

5.6. Vrijstellingen

Hieronder vindt u een overzicht van alle vrijstellingen met de registratiecodes en het percentage van financierbaarheid.

Reden vrijstelling 

Registratie  

Financierbaarheid 

Reeds verworven competenties 

Fin 02 + vrijstelling 2 

BK: 85% 

MWD: 70% 

Pedagogische redenen 

Fin 02 + vrijstelling 2 

BK: 85% 

MWD: 70% 

Les volgen in een gemeenschappelijk curriculum met aangepast lessenrooster. 

Fin 02 (+ evt. vrijstelling 4 wanneer het vak niet gevolg wordt) 

100% 

IAC 

Fin 15 (+ evt. vrijstelling 4 wanneer het vak niet gevolgd wordt) 

100% 

Alternatieve leercontext  

Fin 02 + vrijstelling 5 

100% 

Schuinzitten over de graad  

DKO 3: 

Hoogste jaar: fin 02 + vrijstelling 2 

Laagste jaar: Fin 08 + vrijstelling schuinzitter 

 

Wisa: 

Hoogste jaar: fin 02+ vrijstelling 2 

Laagste jaar: fin 08 + afvinken/ vrijstelling 2 

 

BK: 85% 

MWD: 70% 

Leerling volgt in 2 academies les  

Fin 04 + vrijstelling 3 

50% in elke academie 

6. Verificatie

6.1. Eerste telling

De eerste telling vindt plaats tussen 1 oktober en 1 februari.

Volgende controles worden doorgevoerd door de verificatie:

 • kortingsattesten inschrijvingsgeld
 • toelatingsvoorwaarden en toelatingsperiode
 • academiereglement
 • attesten IAC
 • 50%-leerlingen, 200%-leerlingen
 • lessenroosters, uurroosters
 • vrijstellingen
 • Indien van toepassing: controle woon-werkverkeer en nascholing

6.2. Tweede telling

De tweede telling start in februari en eindigt begin juni.

Volgende controles worden doorgevoerd door de verificatie:

 • aanwezigheden
 • toelatingsvoorwaarden en toelatingsperiode
 • academiereglement
 • attesten IAC
 • 50%-leerlingen, 200%-leerlingen
 • lessenroosters, uurroosters
 • vrijstellingen
 • Indien van toepassing: controle woon-werkverkeer en nascholing

6.3. Document D

U kan via Mijn Onderwijs zelf een document D opvragen onder het tabblad Discimus. Afhankelijk van het moment waarop u het aanvraagt, gaat het om een geverifieerd of niet-geverifieerd document D. De status van de verificatie vindt u bovenaan het document terug.

Het document biedt een overzicht van de verdeling van het aantal inschrijvingen over de volledige en de verminderde inschrijvingstarieven. Het totaalbedrag vormt de eindafrekening van het inschrijvingsgeld dat uw academie verschuldigd is aan het inschrijvingsfonds DKO (zie saldo inschrijvingsgeld, punt 2.2).

Na afronding van de eerste telling wordt het definitieve document D op Mijn Onderwijs geplaatst. Vergelijk het totaalbedrag met uw eigen resultaten uit de schoolsoftware of uw eigen financiële boekhouding. Op 31 januari wordt de telling van 1 oktober definitief stopgezet. Wijzigingen aan het inschrijvingsgeld worden na 31 januari niet meer aanvaard.

6.4. Document F

U kan via Mijn Onderwijs zelf een document F opvragen onder het tabblad Discimus. Afhankelijk van het moment waarop u het aanvraagt, gaat het om een geverifieerd of niet-geverifieerd document F. De status van de verificatie vindt u bovenaan het document terug.

Het document biedt een overzicht van de regelmatige, financierbare leerlingen per domein, graad en optie. De aantallen zijn verdeeld over vier kolommen:

 • financierbare leerlingen die hun volledige opleiding in de academie volgen
 • financierbare leerlingen die hun opleiding gedeeltelijk in een andere academie volgen
 • financierbare leerlingen met één of meer vrijstellingen
 • financierbare leerlingen met een verlengd leertraject

Na afronding van de verificatie van de tweede telling wordt het definitieve document F op Mijn Onderwijs geplaatst. Vergelijk dit document met de eigen resultaten in de schoolsoftware. Tegelijkertijd wordt het verificatieverslag van de tweede telling gepubliceerd op Mijn Onderwijs. In dat verslag worden de eventuele wijzigingen met gevolgen voor de financiering in detail beschreven.

6.5. Oude programmaties

Academies met oude programmaties (= programmatie die gestart zijn vóór 31 augustus 2018) krijgen voor de structuuronderdelen die deel uitmaken van de oude programmatie een hertelling op 1 oktober. D.w.z. dat de omkadering van deze structuuronderdelen herberekend wordt op basis van de leerlingen die er op 1 oktober van het lopende schooljaar lesvolgen.

Academies met oude programmaties worden voor de eerste telling van de verificatie zo vroeg mogelijk ingepland.

6.6. Aandachtspunten aanwezigheden

(Onder voorbehoud van goedkeuring van het WijzingsBVR DKO)

De aan- en afwezigheden moetenvanaf het schooljaar 2021-2022digitaal geregistreerd worden in de schoolsoftware. Deze registraties worden gesynchroniseerd met Discimus. Meer informatie vindt u terug in de omzendbrief aan-en afwezigheden in het deeltijds kunstonderwijs.

Schrijf leerlingen die hun opleiding stopzetten vóór 1 februari tijdig uit, d.w.z. dat de stopzettingsdatum vóór 1 februari moet vallen.

Leerlingen die tussen 1 september en 1 februari minder dan 2/3 aanwezig zijn geweest in hun lessen, moeten geregistreerd worden als regelmatige, niet-financierbare leerlingen (fincode 3).

6.7. Toelatingsperiode

Een leerling die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan op basis van reeds verworven competenties ingeschreven worden met een toelatingsperiode.

Alle aanvragen worden in een register bijgehouden. De directeur beoordeelt vóór 1 november op advies van de betrokken leerkrachten of de leerling over voldoende competenties beschikt om de opleiding voort te zetten met kans op succes en geeft daarover schriftelijk of elektronisch feedback aan de leerling.

Volgende rubrieken kunnen in de motivering aan bod komen:

 • de wijze waarop de leraar beoordeelt: bijvoorbeeld a.h.v. een intakegesprek, observatie, … (voor de kortlopende studierichtingen: selectieactiviteiten)
 • de items waarop de leerling beoordeeld wordt: kennis van de verworven leerplandoelen.
 • de beoordelingscriteria om na te gaan of de leerplandoelen bereikt zijn.
 • het verwachte beheersingsniveau om tot een bepaald leerjaar/graad toegelaten te worden.

Per leerling moet er in de academie een gemotiveerde beslissing aanwezig zijn van de toelatingsperiode. De verificatie kan het register en de gemotiveerde beslissingen inkijken. Indien de documenten niet aanwezig zijn in de academie dan wordt de betrokken leerling uit de financiering gehaald worden.

Leerlingen met een toelatingsperiode worden geregistreerd met toelatingsvoorwaarde 02 toelatingsvoorwaarde vereist.

7. Schoolbeheerteam

7.1. Document G: aanbod en vestigingsplaatsen DKO

Het document G beschrijft de volledige administratieve toestand van uw academie op 1 september van het nieuwe schooljaar. Het geeft een overzicht van de administratieve gegevens, het huidige aanbod per vestigingsplaats en de onderwijsbevoegdheden waar uw academie over beschikt.

Indien gegevens ontbreken of verouderd zijn, past u deze aan op het document. Wijzigingen kunnen uiterlijk 30 september doorgestuurd worden naar AGODI. Stuur het document door via de digitale brievenbus (formuliertype DKO – Document G) inMijn Onderwijs.

Wijzigingen aan het aanbod en de vestigingsplaatsen kunnen pas verwerkt worden na ontvangst van het document G.

7.2. Controle van de programmatienormen

Het schoolbeheerteam controleert na afronding van de eerste telling of uw academie op 1 oktober aan de programmatienormen voldoetvoorde domeinen en structuuronderdelen in oprichting. Wanneer de programmatienorm niet behaald wordt, dan ontvangt uw academie een dienstbrief met de melding van een genadejaar of een stopzetting via Mijn Onderwijs.

7.3. Document C: melding van de besteding van het lestijdenpakket

Met het document C meldt de academie de besteding van haar lestijdenpakket aan AGODI. Het document (bijlage 2) moet uiterlijk 31 oktober bezorgd worden via de digitale brievenbus (formuliertype DKO – Document C) in Mijn Onderwijs. De academie meldt:

 • het aantal lestijden per vak en per leerkracht;
 • het aantal uren per personeelslid aangesteld in het ambt ICT-coördinator;

Indien van toepassing:

 • de overdrachten van lestijden naar het volgende schooljaar of naar een andere academie binnen hetzelfde schooljaar;
 • het aantal lestijden dat omgezet wordt naar kredieten voor voordrachtgevers;
 • het aantal lestijden die aan pedagogische coördinatie besteed worden;
 • het aantal lestijden die ingezet worden voor leeractiviteiten op maat,

Het is belangrijk dat u dit document tijdig indient en dat alle gegevens op de juiste plaats in het document opgenomen zijn. Overdrachten die na 1 november doorgestuurd worden, worden niet aanvaard.

7.4. Document Cbis: melding uren administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel

Met het document Cbis meldt de academie de uren voor administratief, hulpopvoedend en bestuurspersoneel aan AGODI. Het document (bijlage 3) moet uiterlijk 31 oktober bezorgd worden via de digitale brievenbus (formuliertype DKO – Document C)in Mijn Onderwijs.

7.5. Melding van een samenwerkingsovereenkomst voor aanvangsbegeleiding

Academies die ervoor kiezen om de aanvullende lestijden voor aanvangsbegeleiding samen te leggen, richten een samenwerkingsverband aanvangsbegeleiding op. Het document (bijlage 4) moet uiterlijk 31 oktober bezorgd worden via de digitale brievenbus (formuliertype DKO – Document C) in Mijn Onderwijs.

7.6. Controle van de rationalisatienormen

Het schoolbeheerteam controleert na afronding van de tweede telling of uw academie op 1 februari aan de rationalisatienormenvoldoet voor alleopgerichte domeinen en structuuronderdelen. Wanneer de rationalisatienorm niet behaald wordt, dan ontvangt uw academie een dienstbrief met de melding van een genadejaar of een stopzetting via Mijn Onderwijs.

Omwille van de coronamaatregelen krijgen de academies een bijkomend genadejaar in de schooljaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023. Meer informatie hierover vindt u in de omzendbrief ‘coronamaatregelen deeltijds kunstonderwijs’.

8. Opleidingscheques

Raadpleeg voor meer informatie de website van VDAB. Opleidingscheques kunnen enkel nog voor loopbaanbegeleiding of voor opleidingen die:

of

 • deel uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding.

9. Consumptiecheques

De consumptiecheques zijn enkel voorzien voor de zwaar getroffen sectoren door de coronamaatregelen en kunnen enkel gespendeerd worden in de sectoren die in een KB zijn vastgelegd. Het gaat om volgende sectoren:

 • Horeca en kleinhandel
 • Cultuur: Het moet gaan om erkende of gesubsidieerde culturele verenigingen.
 • Sport: Voor de sportvereniging moet op gemeenschaps- of nationaal niveau een federatie bestaan

DKO valt onder onderwijs, niet onder erkende of gesubsidieerde culturele verenigingen. De consumptiecheques kunnen bijgevolg niet gebruikt worden om het inschrijvingsgeld mee te betalen.

10. E-Bestuur

10.1. Mijn onderwijs

De portaalsite ‘Mijn Onderwijs’ is het enige communicatiekanaal voor de dienstbrieven voor de instellingen en de besturen van het deeltijds kunstonderwijs. Elke DKO-instelling heeft een eigen gepersonaliseerde en beveiligde pagina. Naast een specifiek gedeelte op maat van iedere instelling, bevat Mijn Onderwijs ook een algemeen gedeelte met gemeenschappelijke informatie voor alle onderwijsinstellingen.

10.1.1. Toegang voor de academies

Enkel de directeur heeft automatisch toegang tot Mijn Onderwijs. Ga naar de onthaalpagina en meld u aan als medewerker van een onderwijsinstelling met uw elektronische identiteitskaart of uw (federaal) token. Er is een Gebruikershandleiding beschikbaar die u daarbij stap voor stap kan helpen. Als directeur kunt u nadien ook uw naaste medewerkers gebruiksrechten verlenen. Raadpleeg hiervoor de handleiding gebruikersbeheer.

10.1.2. Toegang voor de schoolbesturen

Medewerkers van schoolbesturen hebben geen automatische toegang tot de documenten van hun schoolbestuur en bijhorende instellingen. Zij kunnen hiervoor toegang vragen aan elke schooldirecteur afzonderlijk of een aanvraagformulier indienen bij AGODI dat onmiddellijk toegang geeft tot het schoolbestuur en alle bijhorende instellingen. Dit formulier staat eveneens op de website ‘Wegwijs in Mijn Onderwijs’ waarop meer nuttige tips staan. In afwachting van de registratie kunnen de besturen een beroep doen op hun directeurs die wel al toegang hebben.

10.1.3. Digitale brievenbus: document versturen via Mijn Onderwijs

De privacywetgeving bepaalt dat persoonsgegevens op een beveiligde manier uitgewisseld moeten worden. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop documenten in het kader van de verificatie van leerlingengegevens documenten bezorgd kunnen worden aan de verificateur.

Als alternatief voor het bezorgen van documenten via mail is een ‘document versturen’-functionaliteit toegevoegd aan Mijn Onderwijs. Het is een digitale brievenbus die u toelaat om op een veilige en snelle manier documenten te zenden naar hun contactpersonen binnen AGODI. Ook documenten voor het schoolbeheerteam kunnen op deze nieuwe manier bezorgd worden, bijvoorbeeld de documenten C en documenten G.

In het kader van de verificatie gaat het specifiek over volgende documentendie enkel op vraag van de verificateur via Mijn Onderwijs bezorgd worden:

 • Inschrijvingsbewijzen
 • Kortingsattesten
 • 50%-overeenkomsten
 • Attesten ifveenindividueel aangepast curriculum (IAC) of een gemeenschappelijk curriculum aangepast lessenrooster (GCA)

10.2. Schooldirect

De wekelijkse elektronische nieuwsbrieven van 'Schooldirect zijn een nuttige bron van informatie. Deze nieuwsbrieven bevatten steeds actuele berichten over onderwijsontwikkelingen op alle niveaus, evenals aankondigingen van nieuwe wetgeving en een aantal nuttige tips. Het is aangeraden om zich op de nieuwsbrieven te abonneren.

10.3. Onderwijswetgeving

Decreten, besluiten en omzendbrieven kunt u in hun digitale vorm vinden op de Edulexwebsite. Deze internettoepassing biedt verschillende invalshoeken om de volledige Vlaamse onderwijsreglementering op maat van de klant te bevragen. Bovendien linkt Edulex door naar relevante sites zoals die van het Belgisch Staatsblad en de Vlaamse Codex.

10.4. Formulieren en documenten

De website ‘Formulieren biedt een centrale toegang tot bijna alle documenten en formulieren die het onderwijsveld (directies, schoolsecretariaat, ouders, studenten, leraren, …) nodig heeft.

10.5. AGODI-academie: opleidingen voor schoolsecretariaten

AGODI organiseert jaarlijks opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten. Alle informatie vindt u terug op de website van de AGODI-academie.

10.6. Dataloep voor DKO

De publieke Dataloep-toepassing ‘Inschrijvingen Deeltijds Kunstonderwijs’ is beschikbaar op de website Onderwijsstatistieken. Dataloep heeft als doel het brede publiek de kans te geven om op een interactieve manier aan de slag te gaan met gegevens over financierbare inschrijvingen in het deeltijds kunstonderwijs. De toepassing bevat de cijfers vanaf schooljaar 2009-2010. Het ‘dashboard’ van de toepassing heeft 4 onderdelen:

 • Overzicht: grafieken met algemene cijfers over het aantal financierbare inschrijvingen
 • Cijfers per schooljaar: gedetailleerde tabellen met gegevens per provincie, graad/leerjaar, optie, leeftijd/geboortejaar, nationaliteit of vak (instrument). Dit alles opvraagbaar per studierichting, geslacht, soort schoolbestuur of Belg/niet-Belg.
 • Kaart: een interactieve landkaart met per fusiegemeente het aantal DKO-leerlingen dat er les volgt of er woont.
 • Evolutie: met de evolutie- en groeicijfers van de leerlingenaantallen.

Er zijn ook mogelijkheden om te filteren op soort schoolbestuur, studierichting, optie, graad, provincie of gemeente.

Deze toepassing is een sterke uitbreiding van de cijfers rond de inschrijvingsaantallen die momenteel opgenomen werden in het statistisch jaarboek.

11. Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten

11.1. Evaluatiedocumenten

De rapportering van de evaluatie wordt bijgehouden in evaluatiefiches. Deze worden gedurende tien jaar bewaard te rekenen vanaf 31 augustus van het schooljaar waarop het document van toepassing is

11.2. Aanwezigheidsregister

De vermelding van de aan- en afwezigheden van leerlingen volgens een bepaalde code per vak wordt (onder voorbehoud van goedkeuring van het WijzigingsBVRDKO) vanaf schooljaar 2021-2022 digitaal bijgehouden. Dit dient gedurende vijf jaar bewaard (d.w.z. vijf kalenderjaren te rekenen vanaf 31 augustus van het schooljaar in kwestie) te worden.

11.3. Afwezigheidsbewijzen

De verantwoordingsbewijzen voor afwezigheden van leerlingen worden bewaard tot en met 31 augustus van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarop ze betrekking hebben.

11.4. Individuele steekkaart

Voor elke ingeschreven leerling wordt een steekkaart opgemaakt met de persoonlijke en onderwijsgegevens. De steekkaart wordt gedurende dertig jaar digitaal of op papier bewaard (d.w.z. dertig jaren te rekenen vanaf 31 augustus van het schooljaar in kwestie).

11.5. Administratief leerlingendossier

Over de schooljaren heen wordt er per leerling een dossier opgebouwd dat alle relevante informatie over de leerloopbaan van die leerling bevat. Het leerlingendossier bevat o.a. de inschrijvingsformulieren, de kortingsattesten, de 50%-overeenkomsten, de documenten omtrent IAC/GCA, de motivatie van vrijstellingen, de toelatingsperioden ende contracten alternatieve leercontext. Het leerlingendossier moet gedurende vijf jaar worden bewaard (d.w.z. vijf kalenderjaren te rekenen vanaf 31 augustus van het schooljaar waarop het document van toepassing is).

12. Jaarkalender

12.1. Schoolbestuur/instelling bezorgt aan AGODI

Onderwerp 

Wanneer? 

Document G 

30/09 

Aanvraag tot in gebruikname van een bijzondere vestigingsplaats 

30/09 

Melding van de besteding van het lestijdenpakket/overdracht lestijden 

31/10 

Opgave uren administratief - hulpopvoedend en bestuurspersoneel 

31/10 

Melding samenwerkingsverbanden aanvangsbegeleiding 

31/10 

Registratie van de leerlingengegevens 

31/10 

Melding van de overname van een academie in het deeltijds kunstonderwijs 

1/03 

Melding van een overheveling in het deeltijds kunstonderwijs 

1/03 

Melding van een fusie in het deeltijds kunstonderwijs 

1/03 

Aanvraag van onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs 

1/03 

Programmatie van een domein of een structuuronderdeel per vestigingsplaats in het deeltijds kunstonderwijs  

1/03 

Aanvraag tot erkenning en financiering/subsidiëring van een academie 

1/03 

Aanvraag tot voorlopige erkenning als academie voor DKO 

1/03 

AL1  

30/04 

12.2. AGODI bezorgt aan schoolbestuur/instelling

Onderwerp 

Wanneer? 

Factuur voorschot inschrijvingsgeld 

16/10 

Dienstbrief omkadering - herberekening 1/10 (academies in oprichting /programmaties gestart vóór 31/08/2018) 

november 

Werkingsmiddelen kunstkuur  

15/11 

Voorschot voordrachtgevers 

30/11 

Beslissing bijzondere vestigingsplaats 

1/12 

Dienstbrief genadejaar/stopzetting (bij het niet halen van de programmatienormen) 

na verwerking telling 1/10 

Document D 

na verwerking telling 1/10 

Saldo voordrachtgevers 

28/02 

Voorschot nascholingstoelage 

28/02 

Factuur saldo inschrijvingsgeld 

15/03 

ICT-toelage 

30/04 

Beslissing onderwijsbevoegdheid en programmaties 

15/05 

Document G 

1/06 

Dienstbrief omkadering DKO 

15/06 

Document F  

na verificatie telling 1/02 

Dienstbrief genadejaar/stopzetting (bij het niet halen van de rationalisatienormen) 

na verwerking telling 1/02 

Saldo nascholingstoelage 

30/06 

12.3. Algemeen

Onderwerp 

Wanneer? 

Laatste dag inschrijvingen 

30/09 

Laatste dag schriftelijke weigering van leerlingen  

30/09 

Teldag domeinen en structuuronderdelen in oprichting - programmatienormen 

1/10 

Teldag inschrijvingsgelden 

1/10 

Laatste datum betaling inschrijvingsgeld van lln aan academies 

31/10 

Laatste dag vastleggen overdrachten 

31/10 

Toelatingsperiode 

1/11 

Laatste dag om het voorschot van inschrijvingsgeld te betalen 

15/11 

Dag waarop de leeftijd van een leerling bekeken wordt 

31/12 

Teldag financierbare leerling  

01/02 

Teldag rationalisatienormen 

01/02 

Vroegste datum waarop de inschrijvingen mogen starten 

01/03 

Laatste dag om saldo inschrijvingsgeld te storten  

15/04 

Einde periode voorrangsregeling bestaande leerling 

15/07 

Laatste dag schooljaar 

31/08 

13. Bijlagen